Current Issue

Nitrogenous and carbonaceous aerosols in PM2.5 and TSP during pre-monsoon: Characteristics and sources in the highly polluted mountain valley

Hemraj Bhattarai,Lekhendra Tripathee,Shichang Kang,Pengfei Chen,Chhatra Mani Sharma,Kirpa Ram,Junming Guo,Maheswar Rupakheti

[Abstract]|[View PDF]

Energy-efficient removal of carbamazepine in solution by electrocoagulation-electrofenton using a novel P-rGO cathode

Zhihui Xiao,Tingyu Cui,Zhenbei Wang,Yan Dang,Meijie Zheng,Yixinfei Lin,Zilong Song,Yiping Wang,Chao Liu,Bingbing Xu,Amir Ikhlaq,Jolanta Kumirska,Ewa Maria Siedlecka,Fei Qi

[Abstract]|[View PDF]

Application of aluminosilicate clay mineral-based composites in photocatalysis

Yingtong Zou,Yezi Hu,Zewen Shen,Ling Yao,Duoyue Tang,Sai Zhang,Shuqin Wang,Baowei Hu,Guixia Zhao,Xiangke Wang

[Abstract]|[View PDF]

In vitro toxicity of particulate matter emissions from residential pellet combustion

Estela D. Vicente,Daniela Figueiredo,Cátia Gonçalves,Isabel Lopes,Helena Oliveira,Nora Kováts,Teresa Pinheiro,Célia A. Alves

[Abstract]|[View PDF]

Mechanisms of allicin exposure for the sludge fermentation enhancement: Focusing on the fermentation processes and microbial metabolic traits

Feng Wang,Jingyang Luo,Shiyu Fang,Wenxuan Huang,Yunqi Zhang,Le Zhang,Xiaoshi Cheng,Wei Du,Fang Fang,Jiashun Cao,Yang Wu

[Abstract]|[View PDF]

Chemical characterization and source identification of PM2.5 in Luoyang after the clean air actions

Min Xu,Zirui Liu,Bo Hu,Guangxuan Yan,Jianan Zou,Shuman Zhao,Jingxiang Zhou,Xianhui Liu,Xueping Zheng,Xiaoyan Zhang,Jing Cao,Mengshuang Guan,Yirong Lv,Yanyun Zhang

[Abstract]|[View PDF]

Comparative transcriptomics provide new insights into the mechanisms by which foliar silicon alleviates the effects of cadmium exposure in rice

Chongjun Sun,Xiaoyu Liang,Xiaomei Gong,Huamei Chen,Xiulian Liu,Shuchang Zhang,Fangbai Li,Junliang Zhao,Jicai Yi

[Abstract]|[View PDF]

Real-world gaseous emission characteristics of natural gas heavy-duty sanitation trucks

Jiguang Wang,Huaqiao Gui,Zhiwen Yang,Tongzhu Yu,Xiaowen Zhang,Jianguo Liu

[Abstract]|[View PDF]

Antibiotics along an alpine river and in the receiving lake with a catchment dominated by grazing husbandry

Jianwei Dong,Dandan Yan,Kangle Mo,Qiuwen Chen,Jianyun Zhang,Yuchen Chen,Zhiyuan Wang

[Abstract]|[View PDF]

Investigation of PM2.5 pollution during COVID-19 pandemic in Guangzhou, China

Luyao Wen,Chun Yang,Xiaoliang Liao,Yanhao Zhang,Xuyang Chai,Wenjun Gao,Shulin Guo,Yinglei Bi,Suk-Ying Tsang,Zhi-Feng Chen,Zenghua Qi,Zongwei Cai

[Abstract]|[View PDF]

Cross-boundary transport and source apportionment for PM2.5 in a typical industrial city in the Hebei Province, China: A modeling study

Xiaoyong Liu,Xiaole Pan,Jie Li,Xi Chen,Hang Liu,Yu Tian,Yuting Zhang,Shandong Lei,Weijie Yao,Qi Liao,Yele Sun,Zifa Wang,Hong He

[Abstract]|[View PDF]

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3