Current Issue

Atmospheric particle-bound polycyclic aromatic compounds over two distinct sites in Pakistan: Characteristics, sources and health risk assessment

Linda Maharjan,Shichang Kang,Lekhendra Tripathee,Chaman Gul,Huijun Zheng,Quanlian Li,Pengfei Chen,Mukesh Rai,Ewerton Santos

[Abstract]|[View PDF]

Ecological selection of bacterial taxa with larger genome sizes in response to polycyclic aromatic hydrocarbons stress

Yuzhu Dong,Shanghua Wu,Haonan Fan,Xianglong Li,Yijing Li,Shengjun Xu,Zhihui Bai,Xuliang Zhuang

[Abstract]|[View PDF]

Evolution of urban black and odorous water: The characteristics of microbial community and driving-factors

Dan Zhang,Huilan Yang,Shuhuan Lan,Chen Wang,Xudong Li,Yunxiao Xing,Hua Yue,Qiulin Li,Ling Wang,Yifei Xie

[Abstract]|[View PDF]

A synthetical methodology for identifying priority pollutants in reclaimed water based on meta-analysis

Feipeng Wang,Dongbin Wei,Miao Chen,Shuang Peng,Qiaorong Guo,Xinyi Zhang,Jun Liu,Yuguo Du

[Abstract]|[View PDF]

Environmental surveillance of SARS-CoV-2 RNA in wastewater systems and related environments in Wuhan: April to May of 2020

Lu Zhao,Evans Atoni,Raphael Nyaruaba,Yao Du,Huaiyu Zhang,Oscar Donde,Doudou Huang,Shuqi Xiao,Nanjie Ren,Teng Ma,Zhu Shu,Zhiming Yuan,Lei Tong,Han Xia

[Abstract]|[View PDF]

Urbanization reduces resource use efficiency of phytoplankton community by altering the environment and decreasing biodiversity

Yigang Yang,Huihuang Chen,Mamun Abdullah Al,Jean Claude Ndayishimiye,Jun R Yang,Alain Isabwe,Anqi Luo,Jun Yang

[Abstract]|[View PDF]

Positive remediation on sedimentary P by combination of capping with calcium hydroxide and oxidation with perhydrol

Chutian Xu,Wei Yue,Peirong Sun,Shutong Chen,Zhengying Wu,Nan Xu,Li Tang,Guangzhou Sheng,Dapeng Li

[Abstract]|[View PDF]

Annual nonmethane hydrocarbon trends in Beijing from 2000 to 2019

Dan Yao,Guiqian Tang,Jie Sun,Yinghong Wang,Yuan Yang,Yiming Wang,Baoxian Liu,Hong He,Yuesi Wang

[Abstract]|[View PDF]

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3