No.1,1989 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Population growth, management and environmental degradation in China
  Richard Louis EdmondsRichard Louis Edmonds
  1989,1(1):1-14 [Abstract(2566)]  [View PDF]
  
Metal affinities in single and multiple ion adsorption reaction at sulfide mineral surfaces
  Lin Yuhuan,George,W. Bailey,AlanT. Lynch1AlanT. Lynch1, George,W. Bailey, Lin Yuhuan
  1989,1(1):15-30 [Abstract(3373)]  [View PDF]
  
Photochemical pollution in Lanzhou, China - A case study
  Tang Xiaoyan,Li Jinglong,Dong ZhenXing,Wang Yuying,Wang Wenxing,Qi Liwen,Liu Xiling,Zhang Yutian,Zhang Xuejin,Tian Bingshen,Jin Suwen,Yang Lingqing,Zhang YixinDong ZhenXing, Jin Suwen, Li Jinglong, Liu Xiling, Qi Liwen, Tang Xiaoyan, Tian Bingshen, Wang Wenxing, Wang Yuying, Yang Lingqing, Zhang Xuejin, Zhang Yixin, Zhang Yutian
  1989,1(1):31-38 [Abstract(4134)]  [View PDF]
  
A study on the environmental background values in the Mt. Namjagbarwa region, Tibet
  Huang Yanchu,Liu Quangyou,Ma Ciguang,Shan XiaoquanHuang Yanchu, Liu Quangyou, Ma Ciguang, Shan Xiaoquan
  1989,1(1):39-46 [Abstract(2875)]  [View PDF]
  
On the study of aerosol composition at the Great Wall Station, South Pole
  Ma Ciguang,Li Min,Zhang Yongping,Li Hongzhen,Zhu Peiran,Liu JiaruiLi Hongzhen, Li Min, Liu Jiarui, Ma Ciguang, Zhang Yongping, Zhu Peiran
  1989,1(1):47-54 [Abstract(3245)]  [View PDF]
  
The chemical stability of heavy metals in a natural water system
  Tang Hongxiao,Xue Hanbin,Mao Meizhou,Luan ZhaokunLuan Zhaokun, Mao Meizhou, Tang Hongxiao, Xue Hanbin
  1989,1(1):55-64 [Abstract(3032)]  [View PDF]
  
A study on "selenium-health" database in China
  Bai Naibin,Zhang Keming,Du MinBai Naibin, Du Min, Zhang Keming
  1989,1(1):65-72 [Abstract(2799)]  [View PDF]
  
On the influence of sand-wind on atmospheric environment
  Zhang Qide,Wang Yuxi,Yu Shuqing,Song Liming,Liu Xianwan,Li Changzhi,Lin HejieLi Changzhi, Lin Hejie, Liu Xianwan, Song Liming, Wang Yuxi, Yu Shuqing, Zhang Qide
  1989,1(1):73-84 [Abstract(3097)]  [View PDF]
  
Nitrogen decontamination by molybdenum in high incidence area of esophageal cancer
  Luo Xianmao,Hu guogang,Shang Ailan,Wei Huijuan,Feng Yimin,Qin QiushengFeng Yimin, Hu guogang, Luo Xianmao, Qin Qiusheng, Shang Ailan, Wei Huijuan
  1989,1(1):85-90 [Abstract(2884)]  [View PDF]
  
Preliminary study of the correlation between trace elementsin human hair, liver and kidney by protoninduced X-ray emission analysis
  Zhang Yuanxun,Wang Xuepeng,Ying Jianhua,Qian Yine,Cheng YuandiCheng Yuandi, Qian Yine, Wang Xuepeng, Ying Jianhua, Zhang Yuanxun
  1989,1(1):91-97 [Abstract(2945)]  [View PDF]
  
Modelling of water quality of Minjiang estuary
  Ye Changming,Ding Mei,Sun Jianhua,Wang Hun,Chen Qihao,Liu JifengChen Qihao, Ding Mei, Liu Jifeng, Sun Jianhua, Wang Hun, Ye Changming
  1989,1(1):99-106 [Abstract(3177)]  [View PDF]
  
Chemical endemic diseases and their impact on population in china
  Tan Jianan,Zhu Wenyu,Li RibangLi Ribang, Tan Jianan, Zhu Wenyu
  1989,1(1):107-114 [Abstract(3072)]  [View PDF]
  
A study on Se application for improving the soil in the environment at lower Se level
  Wang Xiuying,Ren Shangxue,Liu Wunong,Li JiyunLi Jiyun, Liu Wunong, Ren Shangxue, Wang Xiuying
  1989,1(1):115-119 [Abstract(2811)]  [View PDF]
  
Preconcentration and determination of trace copper(II) in natural water using silica gel modified with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol
  Tong Shenyang,Liu Feng,Li KeanLi Kean, Liu Feng, Tong Shenyang
  1989,1(1):121-124 [Abstract(3047)]  [View PDF]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3