No.1,1989 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Population growth, management and environmental degradation in China
  Richard Louis Edmonds
  1989,1(1):1-14 [Abstract(2464)]  [View PDF]
  
Metal affinities in single and multiple ion adsorption reaction at sulfide mineral surfaces
  Lin Yuhuan,George,W. Bailey,AlanT. Lynch1
  1989,1(1):15-30 [Abstract(3191)]  [View PDF]
  
Photochemical pollution in Lanzhou, China - A case study
  Tang Xiaoyan,Li Jinglong,Dong ZhenXing,Wang Yuying,Wang Wenxing,Qi Liwen,Liu Xiling,Zhang Yutian,Zhang Xuejin,Tian Bingshen,Jin Suwen,Yang Lingqing,Zhang Yixin
  1989,1(1):31-38 [Abstract(3865)]  [View PDF]
  
A study on the environmental background values in the Mt. Namjagbarwa region, Tibet
  Huang Yanchu,Liu Quangyou,Ma Ciguang,Shan Xiaoquan
  1989,1(1):39-46 [Abstract(2771)]  [View PDF]
  
On the study of aerosol composition at the Great Wall Station, South Pole
  Ma Ciguang,Li Min,Zhang Yongping,Li Hongzhen,Zhu Peiran,Liu Jiarui
  1989,1(1):47-54 [Abstract(3132)]  [View PDF]
  
The chemical stability of heavy metals in a natural water system
  Tang Hongxiao,Xue Hanbin,Mao Meizhou,Luan Zhaokun
  1989,1(1):55-64 [Abstract(2910)]  [View PDF]
  
A study on "selenium-health" database in China
  Bai Naibin,Zhang Keming,Du Min
  1989,1(1):65-72 [Abstract(2700)]  [View PDF]
  
On the influence of sand-wind on atmospheric environment
  Zhang Qide,Wang Yuxi,Yu Shuqing,Song Liming,Liu Xianwan,Li Changzhi,Lin Hejie
  1989,1(1):73-84 [Abstract(2993)]  [View PDF]
  
Nitrogen decontamination by molybdenum in high incidence area of esophageal cancer
  Luo Xianmao,Hu guogang,Shang Ailan,Wei Huijuan,Feng Yimin,Qin Qiusheng
  1989,1(1):85-90 [Abstract(2786)]  [View PDF]
  
Preliminary study of the correlation between trace elementsin human hair, liver and kidney by protoninduced X-ray emission analysis
  Zhang Yuanxun,Wang Xuepeng,Ying Jianhua,Qian Yine,Cheng Yuandi
  1989,1(1):91-97 [Abstract(2834)]  [View PDF]
  
Modelling of water quality of Minjiang estuary
  Ye Changming,Ding Mei,Sun Jianhua,Wang Hun,Chen Qihao,Liu Jifeng
  1989,1(1):99-106 [Abstract(3060)]  [View PDF]
  
Chemical endemic diseases and their impact on population in china
  Tan Jianan,Zhu Wenyu,Li Ribang
  1989,1(1):107-114 [Abstract(2941)]  [View PDF]
  
A study on Se application for improving the soil in the environment at lower Se level
  Wang Xiuying,Ren Shangxue,Liu Wunong,Li Jiyun
  1989,1(1):115-119 [Abstract(2702)]  [View PDF]
  
Preconcentration and determination of trace copper(II) in natural water using silica gel modified with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol
  Tong Shenyang,Liu Feng,Li Kean
  1989,1(1):121-124 [Abstract(2925)]  [View PDF]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3