No.6,2006 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Dynamics of novel insecticide HNPC-A9908 residue in vegetable-field ecosystem
  OU Xiao-ming,YU Shu-ying,FAN De-fang and WANG Xiao-guangFAN De-fang, OU Xiao-ming, WANG Xiao-guang, YU Shu-ying
  2006,18(6):1041-1042 [Abstract(2069)]  [View PDF]
  
Degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in water by ozone-hydrogen peroxide process
  YU Ying-hui,MA Jun and HOU Yan-junHOU Yan-jun, MA Jun, YU Ying-hui
  2006,18(6):1043-1049 [Abstract(1951)]  [View PDF]
  
Enhancement of the flux for polypropylene hollow fiber membrane in a submerged membrane-bioreactor by surface modification
  YU Hai-yin,LEI Hao and XU Zhi-kangLEI Hao, XU Zhi-kang, YU Hai-yin
  2006,18(6):1050-1055 [Abstract(1851)]  [View PDF]
  
A field study of advanced municipal wastewater treatment technology for artificial groundwater recharge
  PI Yun-zheng and WANG Jian-longPI Yun-zheng, WANG Jian-long
  2006,18(6):1056-1060 [Abstract(2451)]  [View PDF]
  
Photolysis pathway of nitroaromatic compounds in aqueous solutions in the UV/H2O2 process
  CHEN Bing,YANG Chun and GOH Ngoh KhangCHEN Bing, GOH Ngoh Khang, YANG Chun
  2006,18(6):1061-1064 [Abstract(2189)]  [View PDF]
  
Degradation of benzophenone in aqueous solution by Mn-Fe-K modified ceramic honeycomb-catalyzed ozonation
  HOU Yan-jun,MA Jun,SUN Zhi-zhong,YU Ying-hui and ZHAO LeiHOU Yan-jun, MA Jun, SUN Zhi-zhong, YU Ying-hui, ZHAO Lei
  2006,18(6):1065-1072 [Abstract(2072)]  [View PDF]
  
Removal of dichloromethane from waste gases by a biotrickling filter
  YU Jian-ming,CHEN Jian-meng and WANG Jia-deCHEN Jian-meng, WANG Jia-de, YU Jian-ming
  2006,18(6):1073-1076 [Abstract(1906)]  [View PDF]
  
Flux enhancement during ultrafiltration of produced water using turbulence promoter
  ZHEN Xiang-hua,YU Shui-li,WANG Bei-fu and ZHENG Hai-fengWANG Bei-fu, YU Shui-li, ZHEN Xiang-hua, ZHENG Hai-feng
  2006,18(6):1077-1081 [Abstract(1942)]  [View PDF]
  
Removal of nitrogen and phosphorus in a combined A2/O-BAF system with a short aerobic SRT
  DING Yong-wei,WANG Lin,WANG Bao-zhen and WANG ZhengDING Yong-wei, WANG Bao-zhen, WANG Lin, WANG Zheng
  2006,18(6):1082-1087 [Abstract(2034)]  [View PDF]
  
Field survey of a sustainable sanitation system in a residential house
  Naoko NAKAGAWA,Masahiro OTAKI,Shinji MIURA,Hironobu HAMASUNA and Katsuyoshi ISHIZAKIHironobu HAMASUNA, Katsuyoshi ISHIZAKI, Masahiro OTAKI, Naoko NAKAGAWA, Shinji MIURA
  2006,18(6):1088-1093 [Abstract(2098)]  [View PDF]
  
Characteristics of sewage sludge and distribution of heavy metal in plants with amendment of sewage sludge
  DAI Jia-yin,CHEN Ling,ZHAO Jian-fu and MA NaCHEN Ling, DAI Jia-yin, MA Na, ZHAO Jian-fu
  2006,18(6):1094-1100 [Abstract(2358)]  [View PDF]
  
Ecological effects of crude oil residues on the functional diversity of soil microorganisms in three weed rhizospheres
  ZHANG Qian-ru,ZHOU Qi-xing,REN Li-ping,ZHU Yong-guan and SUN Shu-lanREN Li-ping, SUN Shu-lan, ZHANG Qian-ru, ZHOU Qi-xing, ZHU Yong-guan
  2006,18(6):1101-1106 [Abstract(2155)]  [View PDF]
  
Enhanced photodegradation of phenolic compounds by adding TiO2 to soil in a rotary reactor
  WANG Jing-xian,CHEN Shuo,QUAN Xie,ZHAO Hui-min and ZHAO Ya-zhiCHEN Shuo, QUAN Xie, WANG Jing-xian, ZHAO Hui-min, ZHAO Ya-zhi
  2006,18(6):1107-1112 [Abstract(1969)]  [View PDF]
  
Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators
  WU Qi-tang,DENG Jin-chuan,LONG Xin-xian,MOREL Jean-louis and SCHWARTZ ChristopheDENG Jin-chuan, LONG Xin-xian, MOREL Jean-louis, SCHWARTZ Christophe, WU Qi-tang
  2006,18(6):1113-1118 [Abstract(2137)]  [View PDF]
  
Effect of incubation temperature and wet-dry cycle on the availabilities of Cd, Pb and Zn in soil
  SI Ji-tao,TIAN Bao-guo and WANG Hong-taoSI Ji-tao, TIAN Bao-guo, WANG Hong-tao
  2006,18(6):1119-1123 [Abstract(2374)]  [View PDF]
  
Risk assessment of heavy metals in soils and vegetables around non-ferrous metals mining and smelting sites, Baiyin, China
  LI Yu,WANG Yan-bin,GOU Xin,SU Yi-bing and WANG GangGOU Xin, LI Yu, SU Yi-bing, WANG Gang, WANG Yan-bin
  2006,18(6):1124-1134 [Abstract(2224)]  [View PDF]
  
Effects of cadium, zinc and lead on soil enzyme activities
  YANG Zhi-xin,LIU Shu-qing,ZHENG Da-wei and FENG Sheng-dongFENG Sheng-dong, LIU Shu-qing, YANG Zhi-xin, ZHENG Da-wei
  2006,18(6):1135-1141 [Abstract(2150)]  [View PDF]
  
Process of rice straw degradation and dynamic trend of pH by the microbial community MC1
  LIU Jian-bin,WANG Wei-dong,YANG Hong-yan,WANG Xiao-fen,GAO Li-juan and CUI Zong-junCUI Zong-jun, GAO Li-juan, LIU Jian-bin, WANG Wei-dong, WANG Xiao-fen, YANG Hong-yan
  2006,18(6):1142-1146 [Abstract(2095)]  [View PDF]
  
Effect of cerium on photosynthetic characteristics of soybean seedling exposed to supplementary ultraviolet-B radiation
  LIANG Chan-juan,HUANG Xiao-hua and ZHOU QingHUANG Xiao-hua, LIANG Chan-juan, ZHOU Qing
  2006,18(6):1147-1151 [Abstract(1996)]  [View PDF]
  
Promotion of hexadecyltrimethyleamine bromide to the damage of Alexandrium sp. LC3 by cupric glutamate
  LI Hao,MIAO Jin-lai,CUI Feng-xia and LI Guang-youCUI Feng-xia, LI Guang-you, LI Hao, MIAO Jin-lai
  2006,18(6):1152-1156 [Abstract(1984)]  [View PDF]
  
β-Cyclodextrin and its derivatives-enhanced solubility and biodegradation of 2-nitrobiphenyl
  CAI Bang-cheng,GAO Shi-xiang and LU Gen-faCAI Bang-cheng, GAO Shi-xiang, LU Gen-fa
  2006,18(6):1157-1160 [Abstract(2371)]  [View PDF]
  
Effect of oxidation treatment on the adsorption and the stability of mercury on activated carbon
  HU Chang-xing,ZHOU Jin-song,LUO Zhong-yang,HE Sheng,WANG Guang-kai and CEN Ke-faCEN Ke-fa, HE Sheng, HU Chang-xing, LUO Zhong-yang, WANG Guang-kai, ZHOU Jin-song
  2006,18(6):1161-1166 [Abstract(2050)]  [View PDF]
  
Ion adsorption components in liquid/solid systems
  WU Xiao-fu,HU Yue-li,ZHAO Fang,HUANG Zhong-zix and LEI DianHU Yue-li, HUANG Zhong-zix, LEI Dian, WU Xiao-fu, ZHAO Fang
  2006,18(6):1167-1175 [Abstract(2443)]  [View PDF]
  
Regenerable adsorbent for removing ammonia evolved from anaerobic reaction of animal urine
  CHOU Liang-hsing,TSAI Ru-in,CHANG Jen-ray and LEE Maw-tienCHANG Jen-ray, CHOU Liang-hsing, LEE Maw-tien, TSAI Ru-in
  2006,18(6):1176-1181 [Abstract(2417)]  [View PDF]
  
Multiple biomarkers response in maize (Zea mays L.) during exposure to copper
  QI Xue-mei,LI Pei-jun,LIU Wan and XIE Li-jingLI Pei-jun, LIU Wan, QI Xue-mei, XIE Li-jing
  2006,18(6):1182-1188 [Abstract(2145)]  [View PDF]
  
Preparation and characterization of Fe2O3-CeO2-TiO2/γ-Al2O3 catalyst for degradation dye wastewater
  LIU Yan,SUN De-zhi,CHENG Lin and LI Yan-pingCHENG Lin, LI Yan-ping, LIU Yan, SUN De-zhi
  2006,18(6):1189-1192 [Abstract(2287)]  [View PDF]
  
Investigation on Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and Cd fractions in the natural surface coating samples and surficial sediments in the Songhua River, China
  GUO Shu-hai,WANG Xiao-li,LI YU,CHEN Jie-jiang and YANG Jun-chengCHEN Jie-jiang, GUO Shu-hai, LI YU, WANG Xiao-li, YANG Jun-cheng
  2006,18(6):1193-1198 [Abstract(2097)]  [View PDF]
  
Scavenging of Cd through Fe/Mn oxides within natural surface coatings
  LI Yu,HUANG Guo-he,ZHANG Bai-yu and GUO Shu-haiGUO Shu-hai, HUANG Guo-he, LI Yu, ZHANG Bai-yu
  2006,18(6):1199-1203 [Abstract(2151)]  [View PDF]
  
Biodegradation of benzo[a]pyrene in soil by Mucor sp. SF06 and Bacillus sp. SB02 co-immobilized on vermiculite
  SU Dan,LI Pei-jun,FRANK Stagnitti and XIONG Xian-zheFRANK Stagnitti, LI Pei-jun, SU Dan, XIONG Xian-zhe
  2006,18(6):1204-1209 [Abstract(2305)]  [View PDF]
  
Evaluation of genotoxicity of combined soil pollution by cadmium and phenanthrene on earthworm
  ZHU Jiang,ZHAO Zuo-yuan and LU Yi-tongLU Yi-tong, ZHAO Zuo-yuan, ZHU Jiang
  2006,18(6):1210-1215 [Abstract(2220)]  [View PDF]
  
Impact of anions on the heavy metals release from marine sediments
  ZHONG Ai-ping,LI Feng-mei,LI Gang and JIANG Ke-xuJIANG Ke-xu, LI Feng-mei, LI Gang, ZHONG Ai-ping
  2006,18(6):1216-1220 [Abstract(2157)]  [View PDF]
  
Adsorption characteristics of copper, lead, zinc and cadmium ions by tourmaline
  JIANG Kan,SUN Tie-heng,SUN Li-na and LI Hai-boJIANG Kan, LI Hai-bo, SUN Li-na, SUN Tie-heng
  2006,18(6):1221-1225 [Abstract(2602)]  [View PDF]
  
Photochemical behavior of benzo[a]pyrene on soil surfaces under UV light irradiation
  ZHANG Li-hong,LI Pei-jun,GONG Zong-qiang and Oni Adeola A.GONG Zong-qiang, LI Pei-jun, Oni Adeola A., ZHANG Li-hong
  2006,18(6):1226-1232 [Abstract(2350)]  [View PDF]
  
Selective extraction and separation of Fe, Mn oxides and organic materials in river surficial sediments
  LI Feng-mei,WANG Xiao-li,LI Yu,GUO Shu-hai and ZHONG Ai-pingGUO Shu-hai, LI Feng-mei, LI Yu, WANG Xiao-li, ZHONG Ai-ping
  2006,18(6):1233-1240 [Abstract(2059)]  [View PDF]
  
Temporal-spatial distribution and variability of cadmium contamination in soils in Shenyang Zhangshi irrigation area, China
  SUN Li-na,ZHANG Yao-hua,SUN Tie-heng,GONG Zong-qiang,LIN Xin and LI Hai-boGONG Zong-qiang, LI Hai-bo, LIN Xin, SUN Li-na, SUN Tie-heng, ZHANG Yao-hua
  2006,18(6):1241-1246 [Abstract(1996)]  [View PDF]
  
Influences of phosphate nutritional level on the phytoavailability and speciation distribution of cadmium and lead in soil
  CHEN Su,SUN Tie-heng,SUN Li-na,ZHOU Qi-xing and CHAO LeiCHAO Lei, CHEN Su, SUN Li-na, SUN Tie-heng, ZHOU Qi-xing
  2006,18(6):1247-1253 [Abstract(2020)]  [View PDF]
  
Biosorption effects of copper ions on Candida utilis under negative pressure cavitation
  ZU Yuan-gang,ZHAO Xiu-hua,HU Mao-sheng,REN Yuan,XIAO Peng,ZHU Lei,CAO Yu-jie and ZHANG YaoCAO Yu-jie, HU Mao-sheng, REN Yuan, XIAO Peng, ZHANG Yao, ZHAO Xiu-hua, ZHU Lei, ZU Yuan-gang
  2006,18(6):1254-1259 [Abstract(1960)]  [View PDF]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3