Volume 75,2019 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Molecular mechanism of endocrine-disruptive effects induced by Bisphenol A: The role of transmembrane G-protein estrogen receptor 1 and integrin αvβ3
  Zhiguo Sheng,Cong Wang,Furong Ren,Yuxiang Liu,Benzhan Zhu
  2019,31(1):1-13 [Abstract(859)]  [View PDF 790.69 K (816)]
  
Antimony speciation in the environment: Recent advances in understanding the biogeochemical processes and ecological effects
  Mengchang He,Ningning Wang,Xiaojing Long,Chengjun Zhang,Congli Ma,Qianyun Zhong,Aihua Wang,Ying Wang,Aneesa Pervaiz,Jun Shan
  2019,31(1):14-39 [Abstract(740)]  [View PDF 1.74 M (1330)]
  
Toxicity and mechanisms of action of titanium dioxide nanoparticles in living organisms
  Jing Hou,Luyao Wang,Chunjie Wang,Songlin Zhang,Haiqiang Liu,Shiguo Li,Xiangke Wang
  2019,31(1):40-53 [Abstract(1003)]  [View PDF 2.51 M (755)]
  
Biofiltration of the antibacterial drug sulfamethazine by the species Chenopodium quinoa and its further biodegradation through anaerobic digestion
  Ariel E. Turcios,Jutta Papenbrock
  2019,31(1):54-63 [Abstract(643)]  [View PDF 1.58 M (814)]
  
Performance of the hybrid growth sequencing batch reactor (HG-SBR) for biodegradation of phenol under various toxicity conditions
  NikAthirah Yusoff,Soon-An Ong,Li-Ngee Ho,Yee-Shian Wong,Farah Naemah Mohd Saad,WanFadhilah Khalik,Sin-Li Lee
  2019,31(1):64-72 [Abstract(592)]  [View PDF 788.97 K (675)]
  
Dynamic membrane bioreactor performance enhancement by powdered activated carbon addition: Evaluation of sludge morphological, aggregative and microbial properties
  Zhenzhen Yu,Yisong Hu,Mawuli Dzakpasu,Xiaochang C. Wang,Huu Hao Ngo
  2019,31(1):73-83 [Abstract(603)]  [View PDF 1.47 M (714)]
  
Understanding the multifunctionality in Cu-doped BiVO4 semiconductor photocatalyst
  Chhabilal Regmi,Yuwaraj K. Kshetri,Ramesh Prasad Pandey,Tae-Ho Kim,Gobinda Gyawali,Soo Wohn Lee
  2019,31(1):84-97 [Abstract(694)]  [View PDF 7.44 M (719)]
  
Enhancement of municipal sludge dewaterability by electrochemical pretreatment
  Ke Xiao,Jianping Deng,Li Zeng,Tao Guo,Yan Gong,Bo Yang,Xu Zhao,Huabo Duan
  2019,31(1):98-104 [Abstract(614)]  [View PDF 1.27 M (698)]
  
Understanding primary and secondary sources of ambient oxygenated volatile organic compounds in Shenzhen utilizing photochemical age-based parameterization method
  Bo Zhu,Yu Han,Chuan Wang,Xiaofeng Huang,Shiyong Xia,Yingbo Niu,Zixuan Yin,Lingyan He
  2019,31(1):105-114 [Abstract(706)]  [View PDF 2.44 M (869)]
  
Sorption of uranyl ions on TiO2: Effects of pH, contact time, ionic strength, temperature and HA
  Jingjing Wang,Bihong He,Xiaoyan Wei,Ping Li,Jianjun Liang,Shirong Qiang,Qiaohui Fan,Wangsuo Wu
  2019,31(1):115-123 [Abstract(583)]  [View PDF 2.59 M (680)]
  
Highly selective catalytic reduction of NOxby MnOx–CeO2–Al2O3 catalysts prepared by self-propagating high-temperature synthesis
  Chao Wang, Feng Yu, Mingyuan Zhu, Changjin Tang, Ke Zhang, Dan Zhao, Lin Dong and Bin Dai
  2019,31(1):124-135 [Abstract(579)]  [View PDF 4.46 M (837)]
  
Macroporous Ni foam-supported Co3O4 nanobrush and nanomace hybrid arrays for high-efficiency CO oxidation
  Shengpeng Mo,Hui He,Quanming Ren,Shuangde Li,Weixia Zhang,Mingli Fu,Limin Chen,Junliang Wu,Yunfa Chen,Daiqi Ye
  2019,31(1):136-144 [Abstract(544)]  [View PDF 4.48 M (752)]
  
Relations between mercury fractions and microbial community components in seawater under the presence and absence of probable phosphorus limitation conditions
  Igor Živković,Vesna Fajon,Jože Kotnik,Yaroslav Shlyapnikov,Kristina Obu Vazner,Ermira Begu,Stefanija Šestanović,Danijela Šantić,Ana Vrdoljak,Slaven Jozić,Mladen Šolić,Jelena Lušić,Jere Veža,Grozdan Kušpilić,Marin Ordulj,Frano Matić,Branka Grbec,Natalia Bojanić,Milena Horvat
  2019,31(1):145-162 [Abstract(563)]  [View PDF 15.88 M (574)]
  
Application of interface material and effects of oxygen gradient on the performance of single-chamber sediment microbial fuel cells (SSMFCs)
  Chin-Tsan Wang,Thangavel Sangeetha,Wei-Mon Yan,Wen-Tong Chong,Lip-Huat Saw,Feng Zhao,Chung-Ta Chang,Chen-Hao Wang
  2019,31(1):163-168 [Abstract(578)]  [View PDF 642.91 K (621)]
  
Insight into the critical factors determining the particle number concentrations during summer at a megacity in China
  Baoshuang Liu,Xiaohui Bi,Jiaying Zhang,Jie Yuan,Zhimei Xiao,Qili Dai,Yinchang Feng,Yufen Zhang
  2019,31(1):169-180 [Abstract(529)]  [View PDF 5.47 M (628)]
  
Effects of silver nanoparticles with different dosing regimens and exposure media on artificial ecosystem
  Jingwen Zeng,Piao Xu,Guiqiu Chen,Guangming Zeng,Anwei Chen,Liang Hu,Zhenzhen Huang,Kai He,Zhi Guo,Weiwei Liu,Jing Wu,Jiangbo Shi
  2019,31(1):181-192 [Abstract(578)]  [View PDF 2.16 M (643)]
  
Realizing stable operation of anaerobic ammonia oxidation at low temperatures treating low strength synthetic wastewater
  Bowen Zhang,Jian Zhao,Jiane Zuo,Xuchuan Shi,Jiayi Gong,Haiteng Ren
  2019,31(1):193-200 [Abstract(501)]  [View PDF 1.04 M (717)]
  
Statistical regression modeling for energy consumption in wastewater treatment
  Yang Yu,Zhihong Zou,Shanshan Wang
  2019,31(1):201-208 [Abstract(618)]  [View PDF 653.98 K (760)]
  
Factor decomposition of carbon emissions in Chinese megacities
  Longyu Shi,Jing Sun,Jianyi Lin,Yang Zhao
  2019,31(1):209-215 [Abstract(568)]  [View PDF 660.72 K (697)]
  
Relationship between heavy metals and dissolved organic matter released from sediment by bioturbation/bioirrigation
  Yi He,Bin Men,Xiaofang Yang,Yaxuan Li,Hui Xu,Dongsheng Wang
  2019,31(1):216-223 [Abstract(770)]  [View PDF 6.54 M (752)]
  
Effects of redox potential on soil cadmium solubility: Insight into microbial community
  Delong Meng,Juan Li,Tianbo Liu,Yongjun Liu,Mingli Yan,Jin Hu,Xiaoqi Li,Xueduan Liu,Yili Liang,Hongwei Liu,Huaqun Yin
  2019,31(1):224-232 [Abstract(767)]  [View PDF 3.39 M (745)]
  
Benthic diatom community response to metal contamination from an abandoned Cu mine: Case study of the Gromolo Torrent (Italy)
  Raffaella Tolotti,Sirio Consani,Cristina Carbone,Greta Vagge,Marco Capello,Laura Cutroneo
  2019,31(1):233-246 [Abstract(670)]  [View PDF 2.44 M (991)]
  
Use of polymeric sub-micron ion-exchange resins for removal of lead, copper, zinc, and nickel from natural waters
  Audrey Murray,Banu Örmeci
  2019,31(1):247-254 [Abstract(637)]  [View PDF 2.09 M (654)]
  
Implications of denitrification in the ecological status of an urban river using enzymatic activities in sediments as an indicator
  Jessica Unda-Calvo,Miren Martínez-Santos,Estilita Ruiz-Romera,Juan Luis Lechuga-Crespo
  2019,31(1):255-268 [Abstract(541)]  [View PDF 1.33 M (691)]
  
Simultaneous removal of arsenic and antimony from mining wastewater using granular TiO2: Batch and field column studies
  Shixin Qiu,Li Yan,Chuanyong Jing
  2019,31(1):269-276 [Abstract(603)]  [View PDF 5.54 M (627)]
  
Fabrication of PVDF nanofibrous hydrophobic composite membranes reinforced with fabric substrates via electrospinning for membrane distillation desalination
  Kuiling Li,Deyin Hou,Chaochen Fu,Kai Wang,Jun Wang
  2019,31(1):277-288 [Abstract(637)]  [View PDF 14.19 M (570)]
  
Validation of a HRGC–ECNI/LRMS method to monitor short-chain chlorinated paraffins in human plasma
  Jiazhi Xu,Weijing Guo,Linhuan Wei,Yuan Gao,Haijun Zhang,Yichi Zhang,Ming Sun,Jiping Chen
  2019,31(1):289-295 [Abstract(769)]  [View PDF 890.25 K (643)]
  
Effects of root morphology and anatomy on cadmium uptake and translocation in rice (Oryza sativa L.)
  Lu Huang,Wai Chin Li,Nora Fung Yee Tam,Zhihong Ye
  2019,31(1):296-306 [Abstract(1286)]  [View PDF 1.03 M (948)]
  
Adsorptive removal of resorcinol on a novel ordered mesoporous carbon (OMC) employing COK-19 silica scaffold: Kinetics and equilibrium study
  Zaki Uddin Ahmad,Qiyu Lian,Mark E. Zappi,Prashanth R. Buchireddy,Daniel Dianchen Gang
  2019,31(1):307-317 [Abstract(643)]  [View PDF 2.99 M (645)]
  
Characterization of dissolved organic matter and membrane fouling in coagulation-ultrafiltration process treating micro-polluted surface water
  Fan Bu,Baoyu Gao,Qinyan Yue,Xue Shen,Wenyu Wang
  2019,31(1):318-324 [Abstract(531)]  [View PDF 1.44 M (664)]
  
A monoclonal antibody against Lates calcarifer vitellogenin and a competitive ELISA to evaluate vitellogenin induction after exposure to xenoestrogen
  Witchuda Prasatkaew,Phochit Nanthanawat,Nanthika Khongchareonporn,Sutin Kingtong
  2019,31(1):325-333 [Abstract(576)]  [View PDF 928.60 K (623)]
  
Characteristics of volatile organic compounds, NO2, and effects on ozone formation at a site with high ozone level in Chengdu
  Yuanyuan Deng,Jing Li,Yaqi Li,Rongrong Wu,Shaodong Xie
  2019,31(1):334-345 [Abstract(489)]  [View PDF 3.12 M (780)]
  
From waste hot-pot oil as carbon precursor to development of recyclable attapulgite/carbon composites for wastewater treatment
  Jie Tang,Bin Mu,Li Zong,Aiqin Wang
  2019,31(1):346-358 [Abstract(530)]  [View PDF 8.93 M (843)]
  
Climate change induced eutrophication of cold-water lake in an ecologically fragile nature reserve
  Xiaotian Lu,Yonglong Lu,Deliang Chen,Chao Su,Shuai Song,Tieyu Wang,Hanqin Tian,Ruoyu Liang,Meng Zhang,Kifayatullah Khan
  2019,31(1):359-369 [Abstract(762)]  [View PDF 6.28 M (664)]
  
Estimating source strengths of HCl and SO2 emissions in the flue gas from waste incineration
  Hua Zhang,Siyuan Yu,Liming Shao,Pinjing He
  2019,31(1):370-377 [Abstract(730)]  [View PDF 991.28 K (646)]
  
The thermal transformation mechanism of chlorinated paraffins: An experimental and density functional theory study
  Shanzhi Xin,Wei Gao,Dandan Cao,Kun Lv,Yaquan Liu,Chunyan Zhao,Yawei Wang,Guibin Jiang
  2019,31(1):378-387 [Abstract(812)]  [View PDF 1.77 M (679)]
  
Physicochemical analysis of individual atmospheric fine particles based on effective surface-enhanced Raman spectroscopy
  Zhenli Sun,Fengkui Duan,Kebin He,Jingjing Du,Liu Yang,Hui Li,Tao Ma,Shuo Yang
  2019,31(1):388-395 [Abstract(645)]  [View PDF 4.43 M (701)]
  
Shape dependence of support for NOx storage and reduction catalysts
  Wen Xie,Yunbo Yu,Hong He
  2019,31(1):396-407 [Abstract(556)]  [View PDF 9.92 M (642)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3