Volume 88,2020 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Synchronous removal of CuO nanoparticles and Cu2+ by polyaluminum chloride-Enteromorpha polysaccharides: Effect of Al species and pH
  Yuanxia Luo,Baoyu Gao,Jie Wang,Qinyan Yue
  2020,32(2):1-11 [Abstract(672)]  [View PDF 5.04 M (502)]
  
One representative water supply system in China with nitrosamine concern: Challenges and treatment strategies
  Yu Qiu,Er Bei,Yufang Wang,Jun Wang,Xiaojian Zhang,Chao Chen
  2020,32(2):12-20 [Abstract(619)]  [View PDF 3.34 M (436)]
  
Optimizing sludge dewatering with a combined conditioner of Fenton's reagent and cationic surfactant
  Dong-Qin He,Jing-Yi Chen,Bo Bao,Xiang-Liang Pan,Jun Li,Chen Qian,Han-Qing Yu
  2020,32(2):21-30 [Abstract(724)]  [View PDF 4.90 M (464)]
  
A review of electrokinetically enhanced bioremediation technologies for PHs
  Anish Saini,Dawit Nega Bekele,Sreenivasulu Chadalavada,Cheng Fang,Ravi Naidu
  2020,32(2):31-45 [Abstract(633)]  [View PDF 5.29 M (458)]
  
Innovatively employing magnetic CuO nanosheet to activate peroxymonosulfate for the treatment of high-salinity organic wastewater
  Zhendong Li,Yanmei Sun,Wenli Huang,Cheng Xue,Yan Zhu,Qianwen Wang,Dongfang Liu
  2020,32(2):46-58 [Abstract(660)]  [View PDF 3.78 M (445)]
  
Photocatalytic performance and dispersion stability of nanodispersed TiO2 hydrosol in electrolyte solutions with different cations
  Zixiao Wang,Pan Feng,Heng Chen,Qingliang Yu
  2020,32(2):59-71 [Abstract(695)]  [View PDF 2.82 M (430)]
  
Transformation and removal of ammonium sulfate aerosols and ammonia slip from selective catalytic reduction in wet flue gas desulfurization system
  Teng Cheng,Xincheng Zhou,Linjun Yang,Hao Wu,Hongmei Fan
  2020,32(2):72-80 [Abstract(674)]  [View PDF 3.06 M (442)]
  
Preliminary study on the electrocatalytic performance of an iron biochar catalyst prepared from iron-enriched plants
  Xinqiang Cao,Yingping Huang,Changcun Tang,Jianzhu Wang,David Jonson,Yanfen Fang
  2020,32(2):81-89 [Abstract(628)]  [View PDF 6.68 M (411)]
  
Superior trichloroethylene removal from water by sulfide-modified nanoscale zero-valent iron/graphene aerogel composite
  Qiong Bin,Bin Lin,Ke Zhu,Yaqian Shen,Yuanyuan Man,Boyang Wang,Changfei Lai,Wenjin Chen
  2020,32(2):90-102 [Abstract(844)]  [View PDF 7.13 M (549)]
  
Robust magnetic laccase-mimicking nanozyme for oxidizing o-phenylenediamine and removing phenolic pollutants
  Siqi Zhang,Feifei Lin,Qipeng Yuan,Juewen Liu,Ye Li,Hao Liang
  2020,32(2):103-111 [Abstract(640)]  [View PDF 3.64 M (421)]
  
Chlorine removal from MSWI fly ash by thermal treatment: Effects of iron/aluminum additives
  Kaixing Zhao,Yuyan Hu,Yuyi Tian,Dezhen Chen,Yuheng Feng
  2020,32(2):112-121 [Abstract(608)]  [View PDF 7.94 M (453)]
  
CuO-modified activated carbon for the improvement of toluene removal in air
  Bingman Lei,Biyan Liu,Huijun Zhang,Libei Yan,Hongmei Xie,Guilin Zhou
  2020,32(2):122-132 [Abstract(745)]  [View PDF 2.51 M (447)]
  
Influence of the structure and composition of Fe–Mn binary oxides on rGO on As(III) removal from aquifers
  Tao Sha,Wenhua Hu,Jun Dong,Zifang Chi,Yongsheng Zhao,Huazheng Huang
  2020,32(2):133-144 [Abstract(633)]  [View PDF 3.53 M (426)]
  
VxMn(4 − x)Mo3Ce3/Ti catalysts for selective catalytic reduction of NO by NH3
  Daojun Zhang,Ziran Ma,Baodong Wang,Tao Zhu,Duan Weng,Xiaodong Wu,Hongyan Wang,Ge Li,Jiali Zhou
  2020,32(2):145-154 [Abstract(783)]  [View PDF 6.04 M (420)]
  
Regulated emission characteristics of in-use LNG and diesel semi-trailer towing vehicles under real driving conditions using PEMS
  Liqun Lv,Yunshan Ge,Zhe Ji,Jianwei Tan,Xin Wang,Lijun Hao,Zhiwei Wang,Mengzhu Zhang,Chunjie Wang,Haidan Liu
  2020,32(2):155-164 [Abstract(669)]  [View PDF 7.08 M (397)]
  
Bioassay: A useful tool for evaluating reclaimed water safety
  Jianying Xu,Dongbin Wei,Feipeng Wang,Chenzhong Bai,Yuguo Du
  2020,32(2):165-176 [Abstract(1287)]  [View PDF 1.80 M (460)]
  
Diclofenac sodium aqueous systems at low concentrations: Interconnection between physicochemical properties and action on hydrobionts
  Irina S. Ryzhkina,Yuliya V. Kiseleva,Lyaisan I. Murtazina,Tatyana V. Kuznetsova,Erik R. Zainulgabidinov,Igor V. Knyazev,Andrew M. Petrov,Sergey E. Kondakov,Alexander I. Konovalov
  2020,32(2):177-186 [Abstract(1195)]  [View PDF 2.03 M (423)]
  
The short-chain perfluorinated compounds PFBS, PFHxS, PFBA and PFHxA, disrupt human mesenchymal stem cell self-renewal and adipogenic differentiation
  Shuyu Liu,Renjun Yang,Nuoya Yin,Francesco Faiola
  2020,32(2):187-199 [Abstract(1319)]  [View PDF 7.98 M (449)]
  
Effect of graphene oxide exposure on intestinal Wnt signaling in nematode Caenorhabditis elegans
  Peidang Liu,Huimin Shao,Yan Kong,Dayong Wang
  2020,32(2):200-208 [Abstract(404)]  [View PDF 6.74 M (464)]
  
Contributions of root cell wall polysaccharides to Cu sequestration in castor (Ricinus communis L.) exposed to different Cu stresses
  Chao Ren,Yongbo Qi,Guoyong Huang,Shiyuan Yao,Jinwei You,Hongqing Hu
  2020,32(2):209-216 [Abstract(454)]  [View PDF 2.49 M (432)]
  
Preparation of porous adsorbent via Pickering emulsion template for water treatment: A review
  Yongfeng Zhu,Wenbo Wang,Hui Yu,Aiqin Wang
  2020,32(2):217-236 [Abstract(502)]  [View PDF 23.80 M (440)]
  
Superior activity of iron–manganese supported on kaolin for NO abatement at low temperature
  Xiaobo Wang,Jie Zhou,Tong Zhao,Keting Gui,Jia Wang,Hywel R. Thomas
  2020,32(2):237-247 [Abstract(425)]  [View PDF 6.40 M (421)]
  
Environmental fate and behavior of silver nanoparticles in natural estuarine systems
  Penghui Li,Min Su,Xiaodan Wang,Xiaoyan Zou,Xia Sun,Junpeng Shi,Hongwu Zhang
  2020,32(2):248-259 [Abstract(413)]  [View PDF 15.32 M (416)]
  
Preparation of metal-doped Cu–Mn/HTS-1 catalysts and their mechanisms in efficient degradation of toluene
  Jianrui Niu,Haobin Liu,Hengli Qian,Jie Liu,Mengyuan Ma,Erhong Duan,Lei Yu
  2020,32(2):260-272 [Abstract(419)]  [View PDF 11.65 M (444)]
  
Effects of disinfection efficiency on microbial communities and corrosion processes in drinking water distribution systems simulated with actual running conditions
  Ying Zhu,Lu Chen,Hong Xiao,Fei Shen,Shihuai Deng,Shirong Zhang,Jinsong He,Chun Song,Xie Wang,Jianhua Zhang,Li Gong,Chun Hu
  2020,32(2):273-282 [Abstract(412)]  [View PDF 2.10 M (375)]
  
Density functional and experimental study of NO/O2 on zigzag char
  Jun Shen,Hai Zhang,Jiaxun Liu,Lei Luo,Sha Wang,Bin Chen,Xiumin Jiang
  2020,32(2):283-291 [Abstract(390)]  [View PDF 3.94 M (416)]
  
Photodegradation of soluble microbial products (SMPs) from membrane bioreactor by GO-COOH/TiO2/Ag
  Shuyan Yu,Xia Huang
  2020,32(2):292-300 [Abstract(398)]  [View PDF 5.47 M (408)]
  
A simple chemical method for the synthesis of Cu2+ engrafted MgAl2O4 nanoparticles: Efficient fluoride adsorbents, photocatalyst and latent fingerprint detection
  Arnab Mukherjee,Mrinal K. Adak,Prasanta Dhak,Debasis Dhak
  2020,32(2):301-315 [Abstract(424)]  [View PDF 6.86 M (449)]
  
Observation of chemical components of PM2.5 and secondary inorganic aerosol formation during haze and sandy haze days in Zhengzhou, China
  Zhangsen Dong,Fangcheng Su,Zhenya Zhang,Shenbo Wang
  2020,32(2):316-325 [Abstract(488)]  [View PDF 6.42 M (452)]
  
Ca2+ and SO42− interactions with dissolved organic matter: Implications of groundwater quality for CKDu incidence in Sri Lanka
  Madhubhashini Makehelwala,Yuansong Wei,Sujithra K. Weragoda,Rohan Weerasooriya
  2020,32(2):326-337 [Abstract(441)]  [View PDF 4.82 M (426)]
  
Enhanced removal of I− on hierarchically structured layered double hydroxides by in suit growth of Cu/Cu2O
  Jiuyu Chen,Junyi Wang,Qianhong Gao,Xiaomei Zhang,Ying Liu,Peng Wang,Yan Jiao,Zongxiang Zhang,Yi Yang
  2020,32(2):338-348 [Abstract(512)]  [View PDF 4.51 M (458)]
  
Comparative study on water-soluble inorganic ions in PM2.5 from two distinct climate regions and air quality
  Duong Huu Huy,Le Tu Thanh,To Thi Hien,Norimichi Takenaka
  2020,32(2):349-360 [Abstract(439)]  [View PDF 6.19 M (405)]
  
Effects of EDTA and plant growth-promoting rhizobacteria on plant growth and heavy metal uptake of hyperaccumulator Sedum alfredii Hance
  JunKang Guo,Xin Lv,HongLei Jia,Li Hua,XinHao Ren,Haris Muhammad,Ting Wei,Yongzhen Ding
  2020,32(2):361-369 [Abstract(525)]  [View PDF 2.30 M (394)]
  
Size distribution of particulate polycyclic aromatic hydrocarbons in fresh combustion smoke and ambient air: A review
  Lulu Zhang,Lu Yang,Quanyu Zhou,Xuan Zhang,Wanli Xing,Yongjie Wei,Min Hu,Lixia Zhao,Akira Toriba,Kazuichi Hayakawa,Ning Tang
  2020,32(2):370-384 [Abstract(488)]  [View PDF 1.79 M (399)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3