Volume 102,2021 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Simultaneous measurement of aqueous redox-sensitive elements and their species across the soil-water interface
  Zhao-Feng Yuan,Williamson Gustave,Raju Sekar,Jonathan Bridge,Jia-Yue Wang,Wei-Jia Feng,Bin Guo,Zheng Chen
  2021,33(4):1-10 [Abstract(413)]  [View PDF 1.01 M (514)]
  
Horizontal and vertical gene transfer drive sediment antibiotic resistome in an urban lagoon system
  Hongjie Wang,Liyuan Hou,Yongqin Liu,Keshao Liu,Lanping Zhang,Fuyi Huang,Lin Wang,Azhar Rashid,Anyi Hu,Changping Yu
  2021,33(4):11-23 [Abstract(376)]  [View PDF 2.57 M (350)]
  
Molecular characterization of transformation and halogenation of natural organic matter during the UV/chlorine AOP using FT-ICR mass spectrometry
  Xiaoxue Ruan,Yingying Xiang,Chii Shang,Shuangshuang Cheng,Jingfu Liu,Zhineng Hao,Xin Yang
  2021,33(4):24-36 [Abstract(376)]  [View PDF 2.65 M (380)]
  
Concentration, sources and wet deposition of dissolved nitrogen and organic carbon in the Northern Indo-Gangetic Plain during monsoon
  Hemraj Bhattarai,Lekhendra Tripathee,Shichang Kang,Chhatra Mani Sharma,Pengfei Chen,Junming Guo,Prakriti Sharma Ghimire
  2021,33(4):37-52 [Abstract(355)]  [View PDF 3.32 M (342)]
  
Light absorption properties and potential sources of brown carbon in Fenwei Plain during winter 2018–2019
  Wenyu Zhang,Weigang Wang,Jie Li,Shuangliang Ma,Chaofan Lian,Kun Li,Bo Shi,Mingyuan Liu,Yanyu Li,QingQing Wang,Yele Sun,Shengrui Tong,Maofa Ge
  2021,33(4):53-63 [Abstract(374)]  [View PDF 2.82 M (347)]
  
Magnetic polyamidoamine dendrimers for magnetic separation and sensitive determination of organochlorine pesticides from water samples by high-performance liquid chromatography
  Qingxiang Zhou,Yalin Wu,Yi Sun,Xueying Sheng,Yayan Tong,Jinghan Guo,Boyao Zhou,Jingyi Zhao
  2021,33(4):64-73 [Abstract(331)]  [View PDF 1.70 M (521)]
  
Distribution and source of microplastics in China's second largest reservoir - Danjiangkou Reservoir
  Li Lin,Xiong Pan,Sheng Zhang,Danwen Li,Wenliang Zhai,Zhen Wang,Jingxiang Tao,Changqing Mi,Qingyun Li,John C. Crittenden
  2021,33(4):74-84 [Abstract(373)]  [View PDF 2.28 M (370)]
  
Decomposition and decoupling analysis of carbon dioxide emissions in African countries during 1984‒2014
  Claudien Habimana Simbi,Jianyi Lin,Dewei Yang,Jean Claude Ndayishimiye,Yang Liu,Huimei Li,Lingxing Xu,Weijing Ma
  2021,33(4):85-98 [Abstract(314)]  [View PDF 2.88 M (311)]
  
Flow analysis of major and trace elements in residues from large-scale sewage sludge incineration
  Siyuan Yu,Hua Zhang,Fan Lü,Liming Shao,Pinjing He
  2021,33(4):99-109 [Abstract(342)]  [View PDF 1.06 M (455)]
  
Characterization of the aerosol chemical composition during the COVID-19 lockdown period in Suzhou in the Yangtze River Delta, China
  Honglei Wang,Qing Miao,Lijuan Shen,Qian Yang,Yezheng Wu,Heng Wei,Yan Yin,Tianliang Zhao,Bin Zhu,Wen Lu
  2021,33(4):110-122 [Abstract(340)]  [View PDF 5.80 M (330)]
  
Insights into measurements of water-soluble ions in PM2.5 and their gaseous precursors in Beijing
  Jie Su,Pusheng Zhao,Jing Ding,Xiang Du,Youjun Dou
  2021,33(4):123-137 [Abstract(347)]  [View PDF 4.57 M (330)]
  
A methodological framework for improving air quality monitoring network layout. Applications to environment management
  David Galán-Madruga
  2021,33(4):138-147 [Abstract(356)]  [View PDF 921.16 K (415)]
  
Chemical characteristics, oxidative potential, and sources of PM2.5 in wintertime in Lahore and Peshawar, Pakistan
  Mushtaq Ahmad,Qing Yu,Jing Chen,Siming Cheng,Weihua Qin,Yuepeng Zhang
  2021,33(4):148-158 [Abstract(314)]  [View PDF 1.15 M (429)]
  
Nitrated and parent PAHs in the surface water of Lake Taihu, China: Occurrence, distribution, source, and human health risk assessment
  Jijie Kong,Yuxuan Dai,Mengshu Han,Huan He,Jiapeng Hu,Junyi Zhang,Junzhe Shi,Qiming Xian,Shaogui Yang,Cheng Sun
  2021,33(4):159-169 [Abstract(421)]  [View PDF 1.40 M (463)]
  
Interactions of fluoroquinolone antibiotics with sodium hypochlorite in bromide-containing synthetic water: Reaction kinetics and transformation pathways
  Zihan Pan,Yunjie Zhu,Min Wei,Yuanyuan Zhang,Kefu Yu
  2021,33(4):170-184 [Abstract(332)]  [View PDF 3.26 M (326)]
  
A large-scale outdoor atmospheric simulation smog chamber for studying atmospheric photochemical processes: Characterization and preliminary application
  Junling Li,Hong Li,Xuezhong Wang,Weigang Wang,Maofa Ge,Hao Zhang,Xin Zhang,Kun Li,Yan Chen,Zhenhai Wu,Fahe Chai,Fan Meng,Yujing Mu,Abdelwahid Mellouki,Fang Bi,Yujie Zhang,Lingyan Wu,Yongchun Liu
  2021,33(4):185-197 [Abstract(344)]  [View PDF 2.59 M (326)]
  
Significant influences of TiO2 crystal structures on NO2 and HONO emissions from the nitrates photolysis
  Wenwen Xu,Wangjin Yang,Chong Han,He Yang,Xiangxin Xue
  2021,33(4):198-206 [Abstract(382)]  [View PDF 1.01 M (351)]
  
Source apportionment of PM2.5 and visibility in Jinan, China
  Mengtian Cheng,Guiqian Tang,Bo Lv,Xingru Li,Xinrui Wu,Yiming Wang,Yuesi Wang
  2021,33(4):207-215 [Abstract(376)]  [View PDF 1.14 M (377)]
  
Assessment and prediction of the effect of ageing on the adsorption of nonylphenol in black carbon-sediment systems
  Guanghuan Cheng,Han Liu,Tailu Dong,Qiuyu Li,Mingyang Sun,Liping Lou
  2021,33(4):216-225 [Abstract(352)]  [View PDF 571.21 K (364)]
  
Effects of benthic hydraulics on sediment oxygen demand in a canyon-shaped deep drinking water reservoir: Experimental and modeling study
  Nan Li,Tinglin Huang,Zhiying Chang,Kai Li
  2021,33(4):226-234 [Abstract(339)]  [View PDF 1.49 M (489)]
  
Quantifying the electron-donating and -accepting capacities of wastewater for evaluating and optimizing biological wastewater treatment processes
  Xian-Bin Ying,Chen-Yi Tang,Wei Guo,Dong-Shen Sheng,Mei-Zhen Wang,Hua-Jun Feng
  2021,33(4):235-243 [Abstract(333)]  [View PDF 356.27 K (407)]
  
Core activated sludge communities are influenced little by immigration: Case study of a membrane bioreactor plant
  Shaoqing Zhang,Fangang Meng
  2021,33(4):244-255 [Abstract(344)]  [View PDF 2.05 M (454)]
  
Spatial and temporal distribution of Mo in the overlying water of a reservoir downstream from mining area
  Zhixin Song,Gangfu Song,Wenzhong Tang,Yu Zhao,Dandan Yan,Weilong Zhang
  2021,33(4):256-262 [Abstract(334)]  [View PDF 1.66 M (551)]
  
Responses of ammonia-oxidizing microorganisms to biochar and compost amendments of heavy metals-polluted soil
  Mingyue Li,Jiachao Zhang,Xiao Yang,Yaoyu Zhou,Lihua Zhang,Yuan Yang,Lin Luo,Qingyun Yan
  2021,33(4):263-272 [Abstract(367)]  [View PDF 1.50 M (483)]
  
Active ammonia-oxidizing bacteria and archaea in wastewater treatment systems
  Maosheng Zheng,Shishi He,Yueqi Feng,Mingyuan Wang,Yong-Xin Liu,Chenyuan Dang,Jiawen Wang
  2021,33(4):273-282 [Abstract(349)]  [View PDF 2.59 M (580)]
  
Profiling of the assembly of RecA nucleofilaments implies a potential target for environmental factors to disturb DNA repair
  Zheng Yuan,Fangzhi Yu,Dapeng Zhang,Hailin Wang
  2021,33(4):283-290 [Abstract(310)]  [View PDF 1.66 M (354)]
  
Influence of seasonal temperature change on autotrophic nitrogen removal for mature landfill leachate treatment with high-ammonia by partial nitrification-Anammox process
  Xiang Li,Ming-yu Lu,Yong Huang,Yi Yuan,Yan Yuan
  2021,33(4):291-300 [Abstract(361)]  [View PDF 2.54 M (320)]
  
Characterization and physicochemical aspects of novel cellulose-based layered double hydroxide nanocomposite for removal of antimony and fluoride from aqueous solution
  Hanen Bessaies,Sidra Iftekhar,Muhammad Bilal Asif,Jamel Kheriji,Chaker Necibi,Mika Sillanpää,Bechir Hamrouni
  2021,33(4):301-315 [Abstract(347)]  [View PDF 2.80 M (300)]
  
Evaluating the biotoxicity of surface water in a grassy lake in North China
  Xin Meng,Wenqiang Zhang,Baoqing Shan
  2021,33(4):316-325 [Abstract(340)]  [View PDF 3.22 M (305)]
  
Enhanced solar-light-driven photocatalytic properties of novel Z-scheme binary BiPO4 nanorods anchored onto NiFe2O4 nanoplates: Efficient removal of toxic organic pollutants
  Ravindranadh Koutavarapu,Mohan Rao Tamtam,Chimpiri Rao Myla,Migyung Cho,Jaesool Shim
  2021,33(4):326-340 [Abstract(333)]  [View PDF 6.24 M (322)]
  
Fabrication of electrochemically-modified BiVO4-MoS2-Co3O4composite film for bisphenol A degradation
  Yanqing Cong,Wenhua Zhang,Wenchen Ding,Tongtong Zhang,Yi Zhang,Nianping Chi,Qi Wang
  2021,33(4):341-351 [Abstract(340)]  [View PDF 1.76 M (511)]
  
Removal of antibiotics from aqueous solution by using porous adsorbent templated from eco-friendly Pickering aqueous foams
  Hui Yu,Yongfeng Zhu,Aiping Hui,Fangfang Yang,Aiqin Wang
  2021,33(4):352-362 [Abstract(347)]  [View PDF 4.49 M (305)]
  
A preliminary study on pollution characteristics of surfactant substances in fine particles in the Beibu Gulf Region of China
  Zhengzheng Zhang,Hong Li,Hongyan Liu,Yingchen Bai,Jinjuan Li,Guorui Zhi,Yanting Yu,Wenjun Li,Hao Zhang,Fan Meng
  2021,33(4):363-372 [Abstract(381)]  [View PDF 2.30 M (514)]
  
Identification of close relationship between atmospheric oxidation and ozone formation regimes in a photochemically active region
  Kaihui Zhao,Huihong Luo,Zibing Yuan,Danni Xu,Yi Du,Shu Zhang,Yuqi Hao,Yonghua Wu,Jianping Huang,Ying Wang,Rongsheng Jiang
  2021,33(4):373-383 [Abstract(372)]  [View PDF 2.78 M (302)]
  
Removal of elemental mercury by photocatalytic oxidation over La2O3/Bi2O3 composite
  Renjun Li,Yanan Zhou,Xueqian Wang,Langlang Wang,Ping Ning,Lei Tao,Jun Cai
  2021,33(4):384-397 [Abstract(334)]  [View PDF 2.59 M (335)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3