Volume 122,2022 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Low-temperature plasma induced phosphate groups onto coffee residue-derived porous carbon for efficient U(VI) extraction
  Xiangke Wang, Zhongshan Chen, Xuan He, Qian Li, Hui Yang, Yang Liu, Lining Wu, Zhixin Liu, Baowei HuBaowei Hu, Hui Yang, Lining Wu, Qian Li, Xiangke Wang, Xuan He, Yang Liu, Zhixin Liu, Zhongshan Chen
  2022,34(12):1-13 [Abstract(222)]  [View PDF 8.52 M (197)]
  
Preparation of hollow-fiber nanofiltration membranes of high performance for effective removal of PFOA and high resistance to BSA fouling
  Changwei Zhao, Wenjing Tang, Yunyi Meng, Bin Yang, Dongyu He, Yan Li, Bojun Li, Zheming ShiBin Yang, Bojun Li, Changwei Zhao, Dongyu He, Wenjing Tang, Yan Li, Yunyi Meng, Zheming Shi
  2022,34(12):14-24 [Abstract(178)]  [View PDF 5.11 M (213)]
  
An integrative analysis of miRNA and mRNA expression in the brains of Alzheimer's disease transgenic mice after real-world PM2.5 exposure
  Ken Kin Lam Yung, Pengfei Fu, Yufei Zhao, Chuan Dong, Zongwei Cai, Ruijin LiChuan Dong, Ken Kin Lam Yung, Pengfei Fu, Ruijin Li, Yufei Zhao, Zongwei Cai
  2022,34(12):25-40 [Abstract(181)]  [View PDF 7.94 M (151)]
  
Biofilm response and removal via the coupling of visible-light-driven photocatalysis and biodegradation in an environment of sulfamethoxazole and Cr(VI)
  Guoning Chen, Liushu Pan, Zhou Wan, Qilin Feng, Jue Wang, Jianhua Xiong, Shuangfei Wang, Hongxiang ZhuGuoning Chen, Hongxiang Zhu, Jianhua Xiong, Jue Wang, Liushu Pan, Qilin Feng, Shuangfei Wang, Zhou Wan
  2022,34(12):50-61 [Abstract(247)]  [View PDF 6.67 M (157)]
  
Short-term inhalation exposure evaluations of airborne antibiotic resistance genes in environments
  Hong Chen, Zhenchao Zhou, Xinyi Shuai, Zejun Lin, Lingxuan Meng, Xiaoliang Ba, Mark A. HolmesHong Chen, Lingxuan Meng, Mark A. Holmes, Xiaoliang Ba, Xinyi Shuai, Zejun Lin, Zhenchao Zhou
  2022,34(12):62-71 [Abstract(158)]  [View PDF 4.86 M (155)]
  
A novel online analyzer for accurate and rapid measurement of volatile fatty acids in anaerobic wastewater treatment
  Gang Guo, Qingshan Lin, Yanchao Yuan, Feixiang Zan, Hui Lu, Zongping WangFeixiang Zan, Gang Guo, Hui Lu, Qingshan Lin, Yanchao Yuan, Zongping Wang
  2022,34(12):72-82 [Abstract(217)]  [View PDF 4.87 M (150)]
  
PM2.5 and water-soluble inorganic ion concentrations decreased faster in urban than rural areas in China
  Xuejun Liu, Yangyang Zhang, Aohan Tang, Chen Wang, Xin Ma, Yunzhe Li, Wen Xu, Xiaoping Xia, Aihua Zheng, Wenqing Li, Zengguo Fang, Xiufen Zhao, Xianlong Peng, Yuping Zhang, Jian Han, Lijuan Zhang, Jeffrey L. CollettAihua Zheng, Aohan Tang, Chen Wang, Jeffrey L. Collett, Jian Han, Lijuan Zhang, Wen Xu, Wenqing Li, Xianlong Peng, Xiaoping Xia, Xin Ma, Xiufen Zhao, Xuejun Liu, Yangyang Zhang, Yunzhe Li, Yuping Zhang, Zengguo Fang
  2022,34(12):83-91 [Abstract(335)]  [View PDF 4.58 M (150)]
  
Vertical distribution and temporal evolution of formaldehyde and glyoxal derived from MAX-DOAS observations: The indicative role of VOC sources
  Zhenfeng Wu, Qianqian Hong, Cheng Liu, Qihou Hu, Yanli Zhang, Chengzhi Xing, Jinping Ou, Wei Tan, Haoran Liu, Xiaoqing HuangCheng Liu, Chengzhi Xing, Haoran Liu, Jinping Ou, Qianqian Hong, Qihou Hu, Wei Tan, Xiaoqing Huang, Yanli Zhang, Zhenfeng Wu
  2022,34(12):92-104 [Abstract(231)]  [View PDF 8.10 M (198)]
  
Evidence of temperature-controlled dissolved inorganic nitrogen distribution in a shallow lake
  Jie Qu, Yan Wen, Wenqiang Zhang, Baoqing ShanBaoqing Shan, Jie Qu, Wenqiang Zhang, Yan Wen
  2022,34(12):105-114 [Abstract(239)]  [View PDF 5.36 M (151)]
  
Response of PM2.5-bound elemental species to emission variations and associated health risk assessment during the COVID-19 pandemic in a coastal megacity
  Congrui Deng, Guochen Wang, Kan Huang, Qingyan Fu, Jia Chen, Juntao Huo, Qianbiao Zhao, Yusen Duan, Yanfen Lin, Fan Yang, Wenjie Zhang, Hao Li, Jian Xu, Xiaofei Qin, Na ZhaoCongrui Deng, Fan Yang, Guochen Wang, Hao Li, Jia Chen, Jian Xu, Juntao Huo, Kan Huang, Na Zhao, Qianbiao Zhao, Qingyan Fu, Wenjie Zhang, Xiaofei Qin, Yanfen Lin, Yusen Duan
  2022,34(12):115-127 [Abstract(190)]  [View PDF 11.89 M (195)]
  
Mechanisms of Pb(II) coprecipitation with natrojarosite and its behavior during acid dissolution
  Zhang Lin, Meiqing Shi, Xiaobo Min, Chen Tian, Taixu Hao, Sijie Zhu, Yun Ge, Qingwei Wang, Xu YanChen Tian, Meiqing Shi, Qingwei Wang, Sijie Zhu, Taixu Hao, Xiaobo Min, Xu Yan, Yun Ge, Zhang Lin
  2022,34(12):128-137 [Abstract(176)]  [View PDF 11.42 M (223)]
  
Influence of MBBR carrier geometrical properties and biofilm thickness restraint on biofilm properties, effluent particle size distribution, settling velocity distribution, and settling behaviour
  Robert Delatolla, Raheleh Arabgol, Peter A. VanrolleghemPeter A. Vanrolleghem, Raheleh Arabgol, Robert Delatolla
  2022,34(12):138-149 [Abstract(259)]  [View PDF 3.37 M (144)]
  
Elemental mercury (Hg0) removal from coal syngas using magnetic tea-biochar: Experimental and theoretical insights
  Fazeel Abid, Adnan Raza Altaf, Yusuf G. Adewuyi, Haipeng Teng, Gang LiuAdnan Raza Altaf, Fazeel Abid, Gang Liu, Haipeng Teng, Yusuf G. Adewuyi
  2022,34(12):150-161 [Abstract(254)]  [View PDF 3.48 M (149)]
  
Distinctive differences in the granulation of saline and non-saline enriched anaerobic ammonia oxidizing (AMX) bacteria
  Younggyun Choi, Victory Fiifi Dsane, Sumin AnSumin An, Victory Fiifi Dsane, Younggyun Choi
  2022,34(12):162-173 [Abstract(358)]  [View PDF 5.60 M (178)]
  
Identification of visible colored dissolved organic matter in biological and tertiary municipal effluents using multiple approaches including PARAFAC analysis
  Min Yang, Ashraful Islam, Guangxi Sun, Ayman N. Saber, Wei Shang, Xingcan Zheng, Yu ZhangAshraful Islam, Ayman N. Saber, Guangxi Sun, Min Yang, Wei Shang, Xingcan Zheng, Yu Zhang
  2022,34(12):174-183 [Abstract(352)]  [View PDF 3.83 M (176)]
  
Seasonal variations, temperature dependence, and sources of size-resolved PM components in Nanjing, east China
  Qin''geng Wang, Mingjie Xie, Wei Feng, Shuyan HeMingjie Xie, Qin'geng Wang, Shuyan He, Wei Feng
  2022,34(12):175-186 [Abstract(192)]  [View PDF 7.93 M (145)]
  
Difference in calcium ion precipitation between free and immobilized Halovibrio mesolongii HMY2
  Hui Zhao, Huaxiao Yan, Meiyu Huang, Jihan Wang, Heding Geng, Xiyu Zhang, Ziyang Qiu, Yongliang Dai, Zuozhen Han, Yudong Xu, Long Meng, Lanmei Zhao, Maurice E. TuckerHeding Geng, Huaxiao Yan, Hui Zhao, Jihan Wang, Lanmei Zhao, Long Meng, Maurice E. Tucker, Meiyu Huang, Xiyu Zhang, Yongliang Dai, Yudong Xu, Ziyang Qiu, Zuozhen Han
  2022,34(12):184-200 [Abstract(293)]  [View PDF 11.20 M (270)]
  
Effect of preparation method of noble metal supported catalyts on formaldehyde oxidation at room temperature: Gas or liquid phase reduction
  Sung Su Kim, Younghee Jang, Ye Hwan Lee, Hanki Eom, Sang Moon LeeHanki Eom, Sang Moon Lee, Sung Su Kim, Ye Hwan Lee, Younghee Jang
  2022,34(12):201-216 [Abstract(183)]  [View PDF 1.83 M (210)]
  
Effects of cobalt doping on the reactivity of hausmannite for As(III) oxidation and As(V) adsorption
  Hui Yin, Shuang Zhang, Hui Li, Zhongkuan Wu, Jeffrey E. Post, Bruno Lanson, Yurong Liu, Biyun Hu, Mingxia Wang, Limei Zhang, Mei Hong, Fan LiuBiyun Hu, Bruno Lanson, Fan Liu, Hui Li, Hui Yin, Jeffrey E. Post, Limei Zhang, Mei Hong, Mingxia Wang, Shuang Zhang, Yurong Liu, Zhongkuan Wu
  2022,34(12):217-226 [Abstract(722)]  [View PDF 3.63 M (221)]
  
Identification and characterization of Fe3O4/peroxodisulfate advanced oxidation products from sulfameter
  Minghuo Wu, Jie Du, Zhijun An, Yufeng Hu, Xianliang Yi, Hao Zhou, Jingjing ZhanHao Zhou, Jie Du, Jingjing Zhan, Minghuo Wu, Xianliang Yi, Yufeng Hu, Zhijun An
  2022,34(12):227-235 [Abstract(434)]  [View PDF 4.71 M (221)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3