Volume 123,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Preface
  Lei Duan, Keding Lu, Youwen Sun, Xuecheng Wu, Miaomiao ChengKeding Lu, Lei Duan, Miaomiao Cheng, Xuecheng Wu, Youwen Sun
  2023,35(1):1-2 [Abstract(497)]  [View PDF 379.92 K (274)]
  
A review of Space-Air-Ground integrated remote sensing techniques for atmospheric monitoring
  Shanshan Wang, Bin Zhou, Sanbao Zhang, Ruibin Xue, Jiayi LiBin Zhou, Jiayi Li, Ruibin Xue, Sanbao Zhang, Shanshan Wang
  2023,35(1):3-14 [Abstract(308)]  [View PDF 4.48 M (392)]
  
Advances in emission control of diesel vehicles in China
  Hong He, Guangyan Xu, Wenpo Shan, Yunbo Yu, Yulong Shan, Xiaodong Wu, Ye Wu, Shaojun Zhang, Liqiang He, Shijin Shuai, Hailong Pang, Xuefeng Jiang, Heng Zhang, Lei Guo, Shufen Wang, Feng-Shou Xiao, Xiangju Meng, Feng Wu, Dongwei Yao, Yan Ding, Hang YinDongwei Yao, Feng Wu, Feng-Shou Xiao, Guangyan Xu, Hailong Pang, Hang Yin, Heng Zhang, Hong He, Lei Guo, Liqiang He, Shaojun Zhang, Shijin Shuai, Shufen Wang, Wenpo Shan, Xiangju Meng, Xiaodong Wu, Xuefeng Jiang, Yan Ding, Ye Wu, Yulong Shan, Yunbo Yu
  2023,35(1):15-29 [Abstract(278)]  [View PDF 5.15 M (316)]
  
A review and evaluation of nonroad diesel mobile machinery emission control in China
  Huan Liu, Pengju Bie, Liang Ji, Huanxing Cui, Gang Li, Shunli Liu, Ying Yuan, Kebin HeGang Li, Huan Liu, Huanxing Cui, Kebin He, Liang Ji, Pengju Bie, Shunli Liu, Ying Yuan
  2023,35(1):30-40 [Abstract(215)]  [View PDF 4.39 M (247)]
  
Atmospheric environment monitoring technology and equipment in China: A review and outlook
  Pinhua Xie, Youwen Sun, Ting Yang, Huaqiao Gui, Xin Li, Weigang Wang, Jun Duan, Shushuai Mao, Hao Yin, Bin Zhou, Jianlei Lang, Haijin Zhou, Cheng LiuBin Zhou, Cheng Liu, Haijin Zhou, Hao Yin, Huaqiao Gui, Jianlei Lang, Jun Duan, Pinhua Xie, Shushuai Mao, Ting Yang, Weigang Wang, Xin Li, Youwen Sun
  2023,35(1):41-53 [Abstract(246)]  [View PDF 8.28 M (306)]
  
Formation mechanism of typical aromatic sulfuric anhydrides and their potential role in atmospheric nucleation process
  Fahe Chai, Haijie Zhang, Rui Gao, Hong Li, Yunfeng Li, Yisheng XuFahe Chai, Haijie Zhang, Hong Li, Rui Gao, Yisheng Xu, Yunfeng Li
  2023,35(1):54-64 [Abstract(217)]  [View PDF 5.53 M (303)]
  
Systematic control technologies for gaseous pollutants from non-ferrous metallurgy
  Liyuan Chai, Hui Liu, Fenghua Shen, Qingzhu Li, Minneng Wen, Hongliang Zhang, Linhua Jiang, Chenghang Zheng, Yan Liu, Tao LiuChenghang Zheng, Fenghua Shen, Hongliang Zhang, Hui Liu, Linhua Jiang, Liyuan Chai, Minneng Wen, Qingzhu Li, Tao Liu, Yan Liu
  2023,35(1):65-82 [Abstract(221)]  [View PDF 20.81 M (371)]
  
Multi-process and multi-pollutant control technology for ultra-low emissions in the iron and steel industry
  Yuran Li, Tingyu Zhu, Xindong Wang, Yong Yu, Chao Li, Qun YaoChao Li, Qun Yao, Tingyu Zhu, Xindong Wang, Yong Yu, Yuran Li
  2023,35(1):83-95 [Abstract(211)]  [View PDF 10.17 M (380)]
  
Adsorption and membrane separation for removal and recovery of volatile organic compounds
  Zhengping Hao, Guoqiang Gan, Shiying Fan, Xinyong Li, Zhongshen ZhangGuoqiang Gan, Shiying Fan, Xinyong Li, Zhengping Hao, Zhongshen Zhang
  2023,35(1):96-115 [Abstract(227)]  [View PDF 6.51 M (290)]
  
Accurate prediction of air quality response to emissions for effective control policy design
  Junhua Li, Min Cao, Jia Xing, Shovan Kumar Sahu, Lei DuanJia Xing, Junhua Li, Lei Duan, Min Cao, Shovan Kumar Sahu
  2023,35(1):116-126 [Abstract(265)]  [View PDF 2.69 M (261)]
  
A review of whole-process control of industrial volatile organic compounds in China
  Zhengping Hao, Hailin Wang, Shumei Sun, Lei Nie, Zhongshen Zhang, Wenpeng LiHailin Wang, Lei Nie, Shumei Sun, Wenpeng Li, Zhengping Hao, Zhongshen Zhang
  2023,35(1):127-139 [Abstract(239)]  [View PDF 498.57 K (284)]
  
Evaluating cost and benefit of air pollution control policies in China: A systematic review
  Hancheng Dai, Xinyuan Liu, Chaoyi Guo, Yazhen Wu, Chen Huang, Keding Lu, Yuanhang Zhang, Lei Duan, Miaomiao Cheng, Fahe Chai, Fengqiao MeiChaoyi Guo, Chen Huang, Fahe Chai, Fengqiao Mei, Hancheng Dai, Keding Lu, Lei Duan, Miaomiao Cheng, Xinyuan Liu, Yazhen Wu, Yuanhang Zhang
  2023,35(1):140-155 [Abstract(262)]  [View PDF 3.37 M (263)]
  
Advances in coastal ocean boundary layer detection technology and equipment in China
  Jianguo Liu, Haitao Zheng, Youwen Sun, Tao Luo, Xueling Cheng, Shiyong Shao, Shouyin Zheng, Bangyi Tao, Bin Chen, Qianguang Tu, Kan Huang, Bingbing Wang, Mian Wang, Xiaoquan Song, Tianshu Zhang, Yin ChengBangyi Tao, Bin Chen, Bingbing Wang, Haitao Zheng, Jianguo Liu, Kan Huang, Mian Wang, Qianguang Tu, Shiyong Shao, Shouyin Zheng, Tao Luo, Tianshu Zhang, Xiaoquan Song, Xueling Cheng, Yin Cheng, Youwen Sun
  2023,35(1):156-168 [Abstract(234)]  [View PDF 14.53 M (321)]
  
Pollution characteristics and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons during heating season in Beijing
  Yuxue Kong, Xurong Bai, Jie Wei, Yanqin Ren, Rui Gao, Fahe Chai, Hong Li, Fei XuFahe Chai, Fei Xu, Hong Li, Jie Wei, Rui Gao, Xurong Bai, Yanqin Ren, Yuxue Kong
  2023,35(1):169-182 [Abstract(217)]  [View PDF 5.24 M (276)]
  
Measurement of atmospheric nanoparticles: Bridging the gap between gas-phase molecules and larger particles
  Weigang Wang, Chao Peng, Chenjuan Deng, Ting Lei, Jun Zheng, Jun Zhao, Dongbin Wang, Zhijun Wu, Lin Wang, Yan Chen, Mingyuan Liu, Jingkun Jiang, Anpei Ye, Maofa GeAnpei Ye, Chao Peng, Chenjuan Deng, Dongbin Wang, Jingkun Jiang, Jun Zhao, Jun Zheng, Lin Wang, Maofa Ge, Mingyuan Liu, Ting Lei, Weigang Wang, Yan Chen, Zhijun Wu
  2023,35(1):183-202 [Abstract(202)]  [View PDF 2.24 M (287)]
  
Suggestion on further strengthening ultra-low emission standards for PM emission from coal-fired power plants in China
  Lei Duan, Jianguo Deng, Shumin Wang, Jiawei Zhang, Yi Zhang, Jingkun Jiang, Yongzheng Gu, Tao Han, Lei Feng, Jian GaoJian Gao, Jianguo Deng, Jiawei Zhang, Jingkun Jiang, Lei Duan, Lei Feng, Shumin Wang, Tao Han, Yi Zhang, Yongzheng Gu
  2023,35(1):203-211 [Abstract(213)]  [View PDF 1.85 M (273)]
  
Advances in air pollution control for vessels in China
  Yongxin Zhang, Yanping Yang, Yue Gong, Ying Wang, Xuecheng Wu, Zhiying Zhou, Weiguo WengWeiguo Weng, Xuecheng Wu, Yanping Yang, Ying Wang, Yongxin Zhang, Yue Gong, Zhiying Zhou
  2023,35(1):212-221 [Abstract(197)]  [View PDF 2.13 M (313)]
  
Differentiated emission control strategy based on comprehensive evaluation of multi-media pollution: Case of mercury emission control
  Lei Duan, Dongwei Lv, Qingru Wu, Daiwei Ouyang, Minneng Wen, Gehui Zhang, Shuxiao WangDaiwei Ouyang, Dongwei Lv, Gehui Zhang, Lei Duan, Minneng Wen, Qingru Wu, Shuxiao Wang
  2023,35(1):222-234 [Abstract(202)]  [View PDF 3.41 M (260)]
  
Key emergency response technologies for abrupt air pollution accidents in China
  Zeya Shen, Jun Duan, Shushuai Mao, Pinhua Xie, Jianlei Lang, Ang Li, Jingjing Tong, Min Qin, Jin XuAng Li, Jianlei Lang, Jin Xu, Jingjing Tong, Jun Duan, Min Qin, Pinhua Xie, Shushuai Mao, Zeya Shen
  2023,35(1):235-254 [Abstract(219)]  [View PDF 5.29 M (256)]
  
Prospect of China's ambient air quality standards
  Fahe Chai, Zongshuang Wang, Yufei Tan, Min Guo, Miaomiao Cheng, Yanyue Gu, Siyu Chen, Xuefang WuFahe Chai, Miaomiao Cheng, Min Guo, Siyu Chen, Xuefang Wu, Yanyue Gu, Yufei Tan, Zongshuang Wang
  2023,35(1):255-269 [Abstract(244)]  [View PDF 9.32 M (298)]
  
Technology development and cost analysis of multiple pollutant abatement for ultra-low emission coal-fired power plants in China
  Xiang Gao, Yongxin Zhang, Cong Luo, Yan Lu, You Zhang, Can Zhou, Zhiying Zhou, Xuecheng Wu, Chenghang ZhengCan Zhou, Chenghang Zheng, Cong Luo, Xiang Gao, Xuecheng Wu, Yan Lu, Yongxin Zhang, You Zhang, Zhiying Zhou
  2023,35(1):270-280 [Abstract(196)]  [View PDF 10.21 M (314)]
  
Synergetic PM2.5 and O3 control strategy for the Yangtze River Delta, China
  Jiming Hao, Zhaoxin Dong, Jia Xing, Fenfen Zhang, Shuxiao Wang, Dian Ding, Hongli Wang, Cheng Huang, Haotian Zheng, Yueqi JiangCheng Huang, Dian Ding, Fenfen Zhang, Haotian Zheng, Hongli Wang, Jia Xing, Jiming Hao, Shuxiao Wang, Yueqi Jiang, Zhaoxin Dong
  2023,35(1):281-291 [Abstract(235)]  [View PDF 6.04 M (246)]
  
Vertical aerosol data assimilation technology and application based on satellite and ground lidar: A review and outlook
  Zifa Wang, Ting Yang, Hongyi Li, Haibo Wang, Youwen Sun, Xi Chen, Futing Wang, Lei XuFuting Wang, Haibo Wang, Hongyi Li, Lei Xu, Ting Yang, Xi Chen, Youwen Sun, Zifa Wang
  2023,35(1):292-305 [Abstract(243)]  [View PDF 3.05 M (241)]
  
Fine particulate matter and cardiorespiratory health in China: A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies
  Renjie Chen, Huihuan Luo, Qingli Zhang, Yue Niu, Haidong KanHaidong Kan, Huihuan Luo, Qingli Zhang, Renjie Chen, Yue Niu
  2023,35(1):306-316 [Abstract(197)]  [View PDF 3.81 M (236)]
  
Data quality evaluation and calibration of on-road remote sensing systems based on exhaust plumes
  Miaomiao Cheng, Shijie Liu, Xinlu Zhang, Linlin Ma, Liqiang He, Shaojun ZhangLinlin Ma, Liqiang He, Miaomiao Cheng, Shaojun Zhang, Shijie Liu, Xinlu Zhang
  2023,35(1):317-326 [Abstract(194)]  [View PDF 3.29 M (267)]
  
Compilation of reaction kinetics parameters determined in the Key Development Project for Air Pollution Formation Mechanism and Control Technologies in China
  Keding Lu, Yuehui Liu, Ming ZhouKeding Lu, Ming Zhou, Yuehui Liu
  2023,35(1):327-340 [Abstract(188)]  [View PDF 1.56 M (291)]
  
A review of the technology and applications of methods for evaluating the transport of air pollutants
  Wujun Dai, Xiaoqi Wang, Shuiyuan Cheng, Ying Zhou, Hanyu Zhang, Panbo Guan, Zhida Zhang, Weichao BaiHanyu Zhang, Panbo Guan, Shuiyuan Cheng, Weichao Bai, Wujun Dai, Xiaoqi Wang, Ying Zhou, Zhida Zhang
  2023,35(1):341-349 [Abstract(203)]  [View PDF 472.55 K (231)]
  
Progress in quantitative research on the relationship between atmospheric oxidation and air quality
  Yuanhang Zhang, Yuesi Wang, Xin Jin, Zirui Liu, Gehui Wang, Guiqian Tang, Keding Lu, Bo Hu, Shanshan Wang, Guohui Li, Xinqin An, Chao Wang, Qihou Hu, Lingyan He, Fenfen ZhangBo Hu, Chao Wang, Fenfen Zhang, Gehui Wang, Guiqian Tang, Guohui Li, Keding Lu, Lingyan He, Qihou Hu, Shanshan Wang, Xin Jin, Xinqin An, Yuanhang Zhang, Yuesi Wang, Zirui Liu
  2023,35(1):350-366 [Abstract(198)]  [View PDF 5.79 M (281)]
  
Review on recent progress in on-line monitoring technology for atmospheric pollution source emissions in China
  Yanjun Ding, Huanqin Wang, Jitong Zhou, Xue Li, Qiang Ling, Hongyuan Wei, Lei Gao, Ying He, Ming Zhu, Xiao Xiao, Youjiang Liu, Shan Li, Chilai Chen, Guotao Duan, Zhimin Peng, Peili Zhou, Yufeng Duan, Jianbing Wang, Tongzhu Yu, Yixin Yang, Jiguang WangChilai Chen, Guotao Duan, Hongyuan Wei, Huanqin Wang, Jianbing Wang, Jiguang Wang, Jitong Zhou, Lei Gao, Ming Zhu, Peili Zhou, Qiang Ling, Shan Li, Tongzhu Yu, Xiao Xiao, Xue Li, Yanjun Ding, Ying He, Yixin Yang, Youjiang Liu, Yufeng Duan, Zhimin Peng
  2023,35(1):367-386 [Abstract(194)]  [View PDF 2.65 M (247)]
  
A critical review of sulfate aerosol formation mechanisms during winter polluted periods
  Yuanhang Zhang, Can Ye, Keding Lu, Huan Song, Yujing Mu, Jianmin ChenCan Ye, Huan Song, Jianmin Chen, Keding Lu, Yuanhang Zhang, Yujing Mu
  2023,35(1):387-399 [Abstract(187)]  [View PDF 2.89 M (283)]
  
Advances in the treatment of multi-pollutant flue gas in China's building materials industry
  Junhua Li, Shangchao Xiong, Jianjun Chen, Hao Liu, Wenzhe Si, Yue Peng, Xuecheng Wu, Huan LiuHao Liu, Huan Liu, Jianjun Chen, Junhua Li, Shangchao Xiong, Wenzhe Si, Xuecheng Wu, Yue Peng
  2023,35(1):400-416 [Abstract(202)]  [View PDF 6.16 M (262)]
  
Characterization, reactivity, source apportionment, and potential source areas of ambient volatile organic compounds in a typical tropical city
  Xiaochen Wu, Xiaocong Cao, Qiao Xing, Shanhu Hu, Wenshuai Xu, Rongfu Xie, Aidan Xian, Wenjing Xie, Zhaohui YangAidan Xian, Qiao Xing, Rongfu Xie, Shanhu Hu, Wenjing Xie, Wenshuai Xu, Xiaochen Wu, Xiaocong Cao, Zhaohui Yang
  2023,35(1):417-429 [Abstract(189)]  [View PDF 10.35 M (309)]
  
VOC emission caps constrained by air quality targets based on response surface model: A case study in the Pearl River Delta Region, China
  Junyu Zheng, Ya''nan Hu, Bowen Shi, Xin Yuan, Chuanzeng Zheng, Qing''e Sha, Yufan Yu, Zhijiong HuangBowen Shi, Chuanzeng Zheng, Junyu Zheng, Qing'e Sha, Xin Yuan, Ya'nan Hu, Yufan Yu, Zhijiong Huang
  2023,35(1):430-445 [Abstract(197)]  [View PDF 9.24 M (249)]
  
Advances in air pollution control for key industries in China during the 13th five-year plan
  Yongxin Zhang, Xuecheng Wu, Yanping Yang, Yue Gong, Zhiwen Deng, Ying Wang, Weihong Wu, Chenghang ZhengChenghang Zheng, Weihong Wu, Xuecheng Wu, Yanping Yang, Ying Wang, Yongxin Zhang, Yue Gong, Zhiwen Deng
  2023,35(1):446-459 [Abstract(195)]  [View PDF 3.37 M (246)]
  
Recent advances and perspectives towards emission inventories of mobile sources: Compilation approaches, data acquisition methods, and case studies
  Yan Ding, Han Jiang, Hefeng Zhang, Mingliang Fu, Zhihui Huang, Hong Ni, Hang YinHan Jiang, Hang Yin, Hefeng Zhang, Hong Ni, Mingliang Fu, Yan Ding, Zhihui Huang
  2023,35(1):460-475 [Abstract(208)]  [View PDF 4.53 M (329)]
  
Formation mechanism and control strategy for particulate nitrate in China
  Yuanhang Zhang, Haichao Wang, Keding Lu, Zhaofeng Tan, Xiaorui Chen, Yuhan LiuHaichao Wang, Keding Lu, Xiaorui Chen, Yuanhang Zhang, Yuhan Liu, Zhaofeng Tan
  2023,35(1):476-486 [Abstract(195)]  [View PDF 2.39 M (246)]
  
Review of technologies and their applications for the speciated detection of RO2 radicals
  Yuanhang Zhang, Yue Gao, Keding LuKeding Lu, Yuanhang Zhang, Yue Gao
  2023,35(1):487-499 [Abstract(191)]  [View PDF 1.20 M (251)]
  
Comprehensive evaluation method of urban air quality statistics based on environmental monitoring data and its application
  Miaomiao Cheng, Linglu Qu, Fahe Chai, Shijie Liu, Jingchun Duan, Fan MengFahe Chai, Fan Meng, Jingchun Duan, Linglu Qu, Miaomiao Cheng, Shijie Liu
  2023,35(1):500-509 [Abstract(195)]  [View PDF 6.22 M (235)]
  
Developing China's roadmap for air quality improvement: A review on technology development and future prospects
  Yu Lei, Yueyi Feng, Miao Ning, Wenbo Xue, Miaomiao ChengMiao Ning, Miaomiao Cheng, Wenbo Xue, Yu Lei, Yueyi Feng
  2023,35(1):510-521 [Abstract(710)]  [View PDF 3.40 M (315)]
  
A review of gas-phase chemical mechanisms commonly used in atmospheric chemistry modelling
  Yuanhang Zhang, Yanhui Liu, Jiayin Li, Yufang Ma, Ming Zhou, Zhaofeng Tan, Limin Zeng, Keding LuJiayin Li, Keding Lu, Limin Zeng, Ming Zhou, Yanhui Liu, Yuanhang Zhang, Yufang Ma, Zhaofeng Tan
  2023,35(1):522-534 [Abstract(536)]  [View PDF 6.45 M (307)]
  
Modeling study on the roles of the deposition and transport of PM2.5 in air quality changes over central-eastern China
  Xiaoye Zhang, Lei Zhang, Jianjun He, Sunling Gong, Xiaomei Guo, Tianliang Zhao, Huizheng Che, Hong Wang, Chunhong Zhou, Jingyue Mo, Ke Gui, Yu Zheng, Lei Li, Junting ZhongChunhong Zhou, Hong Wang, Huizheng Che, Jianjun He, Jingyue Mo, Junting Zhong, Ke Gui, Lei Li, Lei Zhang, Sunling Gong, Tianliang Zhao, Xiaomei Guo, Xiaoye Zhang, Yu Zheng
  2023,35(1):535-544 [Abstract(564)]  [View PDF 13.43 M (374)]
  
Review of the influencing factors of secondary organic aerosol formation and aging mechanism based on photochemical smog chamber simulation methods
  Junling Li, Yujie Zhang, Miaomiao Cheng, Jian GaoJian Gao, Junling Li, Miaomiao Cheng, Yujie Zhang
  2023,35(1):545-559 [Abstract(486)]  [View PDF 1.53 M (284)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3