Volume 127,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Mobility and sulfidization of heavy metals in sediments of a shallow eutrophic lake, Lake Taihu, China
  Shouliang Huo, Jingtian Zhang, Kevin M. Yeager, Beidou Xi, Yanwen Qin, Zhuoshi He and Fengchang WuBeidou Xi, Fengchang Wu, Jingtian Zhang, Kevin M. Yeager, Shouliang Huo, Yanwen Qin, Zhuoshi He
  Published May 1, 2023
  2023,35(5):1-11 [Abstract(1382)]  [View PDF]
  
Risk assessment and identification of factors influencing the historical concentrations of microcystin in Lake Taihu, China
  Liqiang Xie, Chen Cheng, Alan D. Steinman, Kaiye Zhang, Qi Lin, Qingju Xue, Xing WangAlan D. Steinman, Chen Cheng, Kaiye Zhang, Liqiang Xie, Qi Lin, Qingju Xue, Xing Wang
  2023,35(5):1-14 [Abstract(45)]  [View PDF 7.09 M (68)]
  
Responses of potential ammonia oxidation and ammonia oxidizers community to arsenic stress in seven types of soil
  Cuixia Wu, Yanan Wang, Xibai Zeng, Yang Zhang, Nan Zhang, Liyang XuCuixia Wu, Liyang Xu, Nan Zhang, Xibai Zeng, Yanan Wang, Yang Zhang
  2023,35(5):15-29 [Abstract(51)]  [View PDF 4.27 M (75)]
  
Microbial community structure analyses and cultivable denitrifier isolation of Myriophyllum aquaticum constructed wetland under low C/N ratio
  Xuliang Zhuang, Jialiang Zuo, Lina Xu, Jianlin Guo, Shengjun Xu, Shuanglong Ma, Cancan Jiang, Dongmin Yang, Danhua WangCancan Jiang, Danhua Wang, Dongmin Yang, Jialiang Zuo, Jianlin Guo, Lina Xu, Shengjun Xu, Shuanglong Ma, Xuliang Zhuang
  2023,35(5):30-41 [Abstract(62)]  [View PDF 4.10 M (73)]
  
Chemical reductive technologies for the debromination of polybrominated diphenyl ethers: A review
  Heqing Tang, Ming Lei, Yao Tang, Lihua ZhuHeqing Tang, Lihua Zhu, Ming Lei, Yao Tang
  2023,35(5):42-59 [Abstract(39)]  [View PDF 1.57 M (48)]
  
Fluorine-doped BiVO4 photocatalyst: Preferential cleavage of C−N bond for green degradation of glyphosate
  Di Huang, Yunlong Chen, Yingping Huang, Hailin Tian, Liqun Ye, Ruiping Li, Chuncheng Chen, Zhongxu DaiChuncheng Chen, Di Huang, Hailin Tian, Liqun Ye, Ruiping Li, Yingping Huang, Yunlong Chen, Zhongxu Dai
  2023,35(5):60-68 [Abstract(47)]  [View PDF 7.88 M (59)]
  
Environmental microcystin exposure triggers the poor prognosis of prostate cancer: Evidence from case-control, animal, and in vitro studies
  Xiaodong Han, Chun Pan, Haixiang Qin, Minghao Yan, Xuefeng Qiu, Wenyue Gong, Wenxin Luo, Hongqian GuoChun Pan, Haixiang Qin, Hongqian Guo, Minghao Yan, Wenxin Luo, Wenyue Gong, Xiaodong Han, Xuefeng Qiu
  2023,35(5):69-81 [Abstract(41)]  [View PDF 5.34 M (53)]
  
Triclosan toxicity in a model cyanobacterium (Anabaena flos-aquae): Growth, photosynthesis and transcriptomic response
  Jiahua Guo, Jiezhang Mo, Linrong Han, Runnan Lv, Michael W.L. Chiang, Rong FanJiahua Guo, Jiezhang Mo, Linrong Han, Michael W.L. Chiang, Rong Fan, Runnan Lv
  2023,35(5):82-90 [Abstract(41)]  [View PDF 3.59 M (63)]
  
The accumulation and toxicity of ZIF-8 nanoparticles in Corbicula fluminea
  Li Yuan, Cuilian Yang, Jia Wen, Zhuangzhuang Xue, Xiyan Yin, Yangfang LiCuilian Yang, Jia Wen, Li Yuan, Xiyan Yin, Yangfang Li, Zhuangzhuang Xue
  2023,35(5):91-101 [Abstract(37)]  [View PDF 12.39 M (72)]
  
Rapid conversion of alkaline bauxite residue through co-pyrolysis with waste biomass and its revegetation potential
  Shengguo Xue, Yujun Wu, Yufei Zhang, Qihou Li, Jun Jiang, Yifan JiangJun Jiang, Qihou Li, Shengguo Xue, Yifan Jiang, Yufei Zhang, Yujun Wu
  2023,35(5):102-113 [Abstract(40)]  [View PDF 10.25 M (81)]
  
Real-world and bottom-up methodology for emission inventory development and scenario design in medium-sized cities
  Seyed Mohammad Mahdi Mirzaei Ghomi, Leila Khazini, Mina Jamshidi Kalajahi, Yousef RashidiLeila Khazini, Mina Jamshidi Kalajahi, Seyed Mohammad Mahdi Mirzaei Ghomi, Yousef Rashidi
  2023,35(5):114-132 [Abstract(48)]  [View PDF 2.14 M (51)]
  
Anaerobic co-digestion of thermo-alkaline pretreated microalgae and sewage sludge: Methane potential and microbial community
  Song Xia, Jiaqi Fu, Bing Yan, Shuanglin Gui, Yinxuan FuBing Yan, Jiaqi Fu, Shuanglin Gui, Song Xia, Yinxuan Fu
  2023,35(5):133-142 [Abstract(43)]  [View PDF 7.86 M (48)]
  
Impacts of synoptic circulation on surface ozone pollution in a coastal eco-city in Southeastern China during 2014-2019
  Yuanhang Zhang, Yu Yan, Xuesong Wang, Zhengchao Huang, Kun Qu, Wenbin Shi, Zimu Peng, Limin Zeng, Shaodong XieKun Qu, Limin Zeng, Shaodong Xie, Wenbin Shi, Xuesong Wang, Yu Yan, Yuanhang Zhang, Zhengchao Huang, Zimu Peng
  2023,35(5):143-157 [Abstract(41)]  [View PDF 22.14 M (45)]
  
Repairing of rutin to the toxicity of combined F-53B and chromium pollution on the biofilm formed by Pseudomonas aeruginosa
  Weichuan Qiao, Yunhao Zhang, Yi Qian, Ming ZhangMing Zhang, Weichuan Qiao, Yi Qian, Yunhao Zhang
  2023,35(5):158-168 [Abstract(42)]  [View PDF 5.32 M (46)]
  
Abiotic and biotic constituents of oil sands process-affected waters
  James L. Stafford, Nora A.S. HussainJames L. Stafford, Nora A.S. Hussain
  2023,35(5):169-186 [Abstract(35)]  [View PDF 1.20 M (51)]
  
Removal efficacy and mechanism of nitrogen and phosphorus by biological aluminum-based P-inactivation agent (BA-PIA)
  Zhenming Zhou, Yichao Wang, Shuai Yuan, Shupo Liu, Fei LiFei Li, Shuai Yuan, Shupo Liu, Yichao Wang, Zhenming Zhou
  2023,35(5):187-196 [Abstract(44)]  [View PDF 2.63 M (47)]
  
Developmental toxicity of TCBPA on the nervous and cardiovascular systems of zebrafish (Danio rerio): A combination of transcriptomic and metabolomics
  Bin Wan, Wentao Liu, Yifan Pan, Lu Yang, Yun Xie, Xuanyue Chen, Jing Chang, Weiyu Hao, Lifei ZhuBin Wan, Jing Chang, Lifei Zhu, Lu Yang, Weiyu Hao, Wentao Liu, Xuanyue Chen, Yifan Pan, Yun Xie
  2023,35(5):197-209 [Abstract(68)]  [View PDF 8.49 M (52)]
  
Effects of heterogeneous reaction with NO2 on ice nucleation activities of feldspar and Arizona Test Dust
  Mingjin Tang, Lanxiadi Chen, Chao Peng, Jingchuan Chen, Jie Chen, Wenjun Gu, Xiaohong Jia, Zhijun Wu, Qiyuan WangChao Peng, Jie Chen, Jingchuan Chen, Lanxiadi Chen, Mingjin Tang, Qiyuan Wang, Wenjun Gu, Xiaohong Jia, Zhijun Wu
  2023,35(5):210-221 [Abstract(39)]  [View PDF 6.56 M (52)]
  
Evaluation of a crop rotation with biological inhibition potential to avoid N2O emissions in comparison with synthetic nitrification inhibition
  Carmen González-Murua, Adrián Bozal-Leorri, Mario Corrochano-Monsalve, Luis M. Arregui, Pedro M. Aparicio-TejoAdrián Bozal-Leorri, Carmen González-Murua, Luis M. Arregui, Mario Corrochano-Monsalve, Pedro M. Aparicio-Tejo
  2023,35(5):222-233 [Abstract(37)]  [View PDF 5.34 M (49)]
  
Organophosphate pesticides an emerging environmental contaminant: Pollution, toxicity, bioremediation progress, and remaining challenges
  R.B. Subramanian, Himanshu Mali, Chandni Shah, B.H. Raghunandan, Anil S. Prajapati, Darshan H. Patel, Ujjval TrivediAnil S. Prajapati, B.H. Raghunandan, Chandni Shah, Darshan H. Patel, Himanshu Mali, R.B. Subramanian, Ujjval Trivedi
  2023,35(5):234-250 [Abstract(41)]  [View PDF 870.97 K (60)]
  
Atmospheric HONO formation during and after the Spring Festival holidays in a coastal city of China
  Jun Zhao, Xue Ni, Cuizhi Sun, Yongyun Zhang, Baoling Liang, Shengzhen Zhou, Guangdong LanBaoling Liang, Cuizhi Sun, Guangdong Lan, Jun Zhao, Shengzhen Zhou, Xue Ni, Yongyun Zhang
  2023,35(5):251-263 [Abstract(43)]  [View PDF 5.61 M (77)]
  
A database of modeled gridded dry deposition velocities for 45 gaseous species and three particle size ranges across North America
  Shailesh Kharol, Leiming Zhang, Zhuanshi He, Zhiyong Wu, Anne Marie Macdonald, Jeffrey R. BrookAnne Marie Macdonald, Jeffrey R. Brook, Leiming Zhang, Shailesh Kharol, Zhiyong Wu, Zhuanshi He
  2023,35(5):264-272 [Abstract(38)]  [View PDF 3.09 M (56)]
  
Impact of different organic matters on the occurrence of antibiotic resistance genes in activated sludge
  Lin Ye, Xiuwen Zhang, Suwan Liu, Haohao Sun, Kailong HuangHaohao Sun, Kailong Huang, Lin Ye, Suwan Liu, Xiuwen Zhang
  2023,35(5):273-283 [Abstract(46)]  [View PDF 8.52 M (47)]
  
Long-term variation and evaluation of air quality across Hong Kong
  Shun-cheng Lee, Yan Tan, Shuwen Han, Yi Chen, Zhongbiao WuShun-cheng Lee, Shuwen Han, Yan Tan, Yi Chen, Zhongbiao Wu
  2023,35(5):284-294 [Abstract(38)]  [View PDF 4.81 M (47)]
  
Field assessment of straw pellet combustion in improved heating stoves in rural Northeast China
  Guangqing Liu, Yafei Liu, Zhimin Li, Emily Floess, You Zhang, Nicholas Lam, Sylvester K. Mawusi, Prabin Shrestha, Xinghua Li, Chunyu XueChunyu Xue, Emily Floess, Guangqing Liu, Nicholas Lam, Prabin Shrestha, Sylvester K. Mawusi, Xinghua Li, Yafei Liu, You Zhang, Zhimin Li
  2023,35(5):295-307 [Abstract(41)]  [View PDF 5.74 M (50)]
  
Multiple evaluations of atmospheric behavior between Criegee intermediates and HCHO: Gas-phase and air-water interface reaction
  Rui Wang, Tianlei Zhang, Mingjie Wen, Chao Ding, Yongqi Zhang, Xiaohui Ma, Zhuqing Wang, Makroni Lily, Junhai LiuChao Ding, Junhai Liu, Makroni Lily, Mingjie Wen, Rui Wang, Tianlei Zhang, Xiaohui Ma, Yongqi Zhang, Zhuqing Wang
  2023,35(5):308-319 [Abstract(38)]  [View PDF 5.43 M (48)]
  
Heterogeneous uptake of NO2 by sodium acetate droplets and secondary nitrite aerosol formation
  Yun-Hong Zhang, Wen-Xiu Pei, Shuai-Shuai Ma, Zhe Chen, Yue Zhu, Shu-Feng PangShuai-Shuai Ma, Shu-Feng Pang, Wen-Xiu Pei, Yue Zhu, Yun-Hong Zhang, Zhe Chen
  2023,35(5):320-327 [Abstract(40)]  [View PDF 2.51 M (44)]
  
The acid dissolution characteristics of cadmium fixed by a novel Ca-Fe-Si composite material
  Rongliang Qiu, Aijun Yao, Xiang Guo, Man Zhao, Shizhong Wang, Yetao TangAijun Yao, Man Zhao, Rongliang Qiu, Shizhong Wang, Xiang Guo, Yetao Tang
  2023,35(5):328-335 [Abstract(40)]  [View PDF 1.17 M (78)]
  
Transgenerational bone toxicity in F3 medaka (Oryzias latipes) induced by ancestral benzo[a]pyrene exposure: Cellular and transcriptomic insights
  Frauke Seemann, Jiezhang Mo, Miles Teng Wan, Doris Wai-Ting Au, Jingchun Shi, Nathan Tam, Xian Qin, Napo K.M. Cheung, Keng Po Lai, Christoph Winkler, Richard Yuen-Chong KongChristoph Winkler, Doris Wai-Ting Au, Frauke Seemann, Jiezhang Mo, Jingchun Shi, Keng Po Lai, Miles Teng Wan, Napo K.M. Cheung, Nathan Tam, Richard Yuen-Chong Kong, Xian Qin
  2023,35(5):336-348 [Abstract(40)]  [View PDF 3.43 M (49)]
  
Heavy metal pollution risk of desulfurized steel slag as a soil amendment in cycling use of solid wastes
  Shenggao Lu, Fanyi Kong, Yuqian YingFanyi Kong, Shenggao Lu, Yuqian Ying
  2023,35(5):349-360 [Abstract(39)]  [View PDF 6.28 M (48)]
  
Spatial distribution of bacterial resistance towards antibiotics of rural sanitation system in China and its potential link with diseases incidence
  Yan Xu, Houyu Li, Lu Tan, Chunxue Zhang, Xiaocheng Wei, Qiang Wang, Qian Li, Xiangqun ZhengChunxue Zhang, Houyu Li, Lu Tan, Qian Li, Qiang Wang, Xiangqun Zheng, Xiaocheng Wei, Yan Xu
  2023,35(5):361-374 [Abstract(38)]  [View PDF 12.05 M (49)]
  
Abiotic transformation of synthetic progestins in representative soil mineral suspensions
  Yongtao Li, Xingjian Yang, Rui Wang, Zhili He, Xiong Dai, Xiuping Jiang, He LiuHe Liu, Rui Wang, Xingjian Yang, Xiong Dai, Xiuping Jiang, Yongtao Li, Zhili He
  2023,35(5):375-388 [Abstract(40)]  [View PDF 5.04 M (45)]
  
Investigating aldehyde and ketone compounds produced from indoor cooking emissions and assessing their health risk to human beings
  Jianmin Chen, Wei Zhang, Zhe Bai, Longbo Shi, Jung Hyun Son, Ling Li, Lina WangJianmin Chen, Jung Hyun Son, Lina Wang, Ling Li, Longbo Shi, Wei Zhang, Zhe Bai
  2023,35(5):389-398 [Abstract(40)]  [View PDF 3.26 M (50)]
  
Effect of sulfamethazine on the horizontal transfer of plasmid-mediated antibiotic resistance genes and its mechanism of action
  Jinhua Wang, Xiaojing Yan, Wenwen Liu, Shengfang Wen, Lanjun Wang, Lusheng Zhu, Jun Wang, Young Mo KimJinhua Wang, Jun Wang, Lanjun Wang, Lusheng Zhu, Shengfang Wen, Wenwen Liu, Xiaojing Yan, Young Mo Kim
  2023,35(5):399-409 [Abstract(34)]  [View PDF 7.76 M (45)]
  
Root exudates increased arsenic mobility and altered microbial community in paddy soils
  Jianming Xu, Ouyuan Jiang, Lvyao Li, Guilan Duan, Williamson Gustave, Weiwei Zhai, Lina Zou, Xia An, Xianjin TangGuilan Duan, Jianming Xu, Lina Zou, Lvyao Li, Ouyuan Jiang, Weiwei Zhai, Williamson Gustave, Xia An, Xianjin Tang
  2023,35(5):410-420 [Abstract(42)]  [View PDF 4.16 M (54)]
  
Biogeography and diversity patterns of antibiotic resistome in the sediments of global lakes
  Haiyang Chen, Chang Liu, Jinping Chen, Yuyi Yang, Yanguo TengChang Liu, Haiyang Chen, Jinping Chen, Yanguo Teng, Yuyi Yang
  2023,35(5):421-430 [Abstract(34)]  [View PDF 3.75 M (44)]
  
Toxic effects of long-term dual or single exposure to oxytetracycline and arsenic on Xenopus tropicalis living in duck wastewater
  Tiangang Luan, Jianbin Zhao, Xinyan Li, Yanbin Xu, Yuxin Li, Li ZhengJianbin Zhao, Li Zheng, Tiangang Luan, Xinyan Li, Yanbin Xu, Yuxin Li
  2023,35(5):431-440 [Abstract(46)]  [View PDF 7.40 M (45)]
  
Phenotype and metabolism alterations in PCB-degrading Rhodococcus biphenylivorans TG9T under acid stress
  Chaofeng Shen, Aili Li, Jiahui Fan, Yangyang Jia, Xianjin Tang, Jingwen ChenAili Li, Chaofeng Shen, Jiahui Fan, Jingwen Chen, Xianjin Tang, Yangyang Jia
  2023,35(5):441-452 [Abstract(38)]  [View PDF 4.96 M (45)]
  
Exploring drivers of the aggravated surface O3 over North China Plain in summer of 2015–2019: Aerosols, precursors, and meteorology
  Bin Cai, Shengju Ou, Wei Wei, Shuiyuan ChengBin Cai, Shengju Ou, Shuiyuan Cheng, Wei Wei
  2023,35(5):453-464 [Abstract(37)]  [View PDF 5.55 M (50)]
  
Toxicity assessment of polyethylene microplastics in combination with a mix of emerging pollutants on Physalaemus cuvieri tadpoles
  Guilherme Malafaia, Amanda Pereira da Costa Araújo, Thiarlen Marinho da Luz, Mohamed Ahmed Ibrahim Ahmed, Mir Mohammad Ali, Md. Mostafizur Rahman, Bojan Nataraj, Daniela de Melo e Silva, Damià BarcelóAmanda Pereira da Costa Araújo, Bojan Nataraj, Damià Barceló, Daniela de Melo e Silva, Guilherme Malafaia, Md. Mostafizur Rahman, Mir Mohammad Ali, Mohamed Ahmed Ibrahim Ahmed, Thiarlen Marinho da Luz
  2023,35(5):465-482 [Abstract(38)]  [View PDF 7.92 M (47)]
  
VOC characteristics and their source apportionment in a coastal industrial area in the Yangtze River Delta, China
  Hang Xiao, Mengrong Yang, Fengxia Li, Cenyan Huang, Lei Tong, Xiaorong DaiCenyan Huang, Fengxia Li, Hang Xiao, Lei Tong, Mengrong Yang, Xiaorong Dai
  2023,35(5):483-494 [Abstract(36)]  [View PDF 9.94 M (47)]
  
Toxicity mechanisms and bioavailability of copper to fish based on an adverse outcome pathway analysis
  Xiaowei Jin, Wei Liao, Ziwei Zhu, Chenglian Feng, Zhenfei Yan, Yajun Hong, Daqing LiuChenglian Feng, Daqing Liu, Wei Liao, Xiaowei Jin, Yajun Hong, Zhenfei Yan, Ziwei Zhu
  2023,35(5):495-507 [Abstract(37)]  [View PDF 2.38 M (45)]
  
Plant cultivar determined bacterial community and potential risk of antibiotic resistance gene spread in the phyllosphere
  Hu Li, Xiaoting Fan, Jianqiang Su, Shuyidan Zhou, Xinli AnHu Li, Jianqiang Su, Shuyidan Zhou, Xiaoting Fan, Xinli An
  2023,35(5):508-518 [Abstract(40)]  [View PDF 5.76 M (51)]
  
Spatial heterogeneity and source apportionment of soil metal(loid)s in an abandoned lead/zinc smelter
  Zhichao Jiang, Yunxia Zhang, Tianshuang Li, Zhaohui Guo, Huimin Xie, Zhihao Hu, Hongzhen Ran, Changzhou LiChangzhou Li, Hongzhen Ran, Huimin Xie, Tianshuang Li, Yunxia Zhang, Zhaohui Guo, Zhichao Jiang, Zhihao Hu
  2023,35(5):519-529 [Abstract(36)]  [View PDF 5.76 M (45)]
  
Variability in fecal metabolome depending on age, PFBS pollutant, and fecal transplantation in zebrafish: A non-invasive diagnosis of health
  Lianguo Chen, Baili Sun, Mengyuan Liu, Lizhu Tang, Xiangzhen Zhou, Chenyan HuBaili Sun, Chenyan Hu, Lianguo Chen, Lizhu Tang, Mengyuan Liu, Xiangzhen Zhou
  2023,35(5):530-540 [Abstract(36)]  [View PDF 7.23 M (50)]
  
Shifts in the bacterial community caused by combined pollutant loads in the North Canal River, China
  Baoqing Shan, Shengguang Yuan, Wenqiang Zhang, Wenye Li, Zhenhan Li, Minshan WuBaoqing Shan, Minshan Wu, Shengguang Yuan, Wenqiang Zhang, Wenye Li, Zhenhan Li
  2023,35(5):541-551 [Abstract(40)]  [View PDF 6.02 M (77)]
  
A practical method for identifying key factors in the distribution and formation of heavy metal pollution at a smelting site
  Shengguo Xue, Jiaqing Zeng, Wenshun Ke, Min Deng, Jingqiang Tan, Chuxuan Li, Yizhi ChengChuxuan Li, Jiaqing Zeng, Jingqiang Tan, Min Deng, Shengguo Xue, Wenshun Ke, Yizhi Cheng
  2023,35(5):552-563 [Abstract(41)]  [View PDF 8.96 M (47)]
  
The preparation of paddy soil amendment using granite and marble waste: Performance and mechanisms
  Bo Yan, Tao Chen, Lianxin Duan, Sheng Cheng, Shaojun JiangBo Yan, Lianxin Duan, Shaojun Jiang, Sheng Cheng, Tao Chen
  2023,35(5):564-576 [Abstract(38)]  [View PDF 4.12 M (52)]
  
Salt stress-induced changes in soil metabolites promote cadmium transport into wheat tissues
  Meng Wang, Lifu Wang, Luyao Qin, Xiaoyi Sun, Shuwen Zhao, Lei Yu, Shibao ChenLei Yu, Lifu Wang, Luyao Qin, Meng Wang, Shibao Chen, Shuwen Zhao, Xiaoyi Sun
  2023,35(5):577-588 [Abstract(44)]  [View PDF 3.07 M (54)]
  
Understanding light pollution: Recent advances on its health threats and regulations
  Daqiang Yin, Miao Cao, Ting XuDaqiang Yin, Miao Cao, Ting Xu
  2023,35(5):589-602 [Abstract(37)]  [View PDF 864.35 K (54)]
  
Polyhalogenated carbazoles induce hepatic metabolic disorders in mice via alteration in gut microbiota
  Meirong Zhao, Chenyang Ji, Yunkai Luo, Jiawen Yang, Yaoyao Dai, Jiahui Miao, Siqing YueChenyang Ji, Jiahui Miao, Jiawen Yang, Meirong Zhao, Siqing Yue, Yaoyao Dai, Yunkai Luo
  2023,35(5):603-614 [Abstract(38)]  [View PDF 9.18 M (50)]
  
Natural siderite derivatives activated peroxydisulfate toward oxidation of organic contaminant: A green soil remediation strategy
  Jiang Yu, Chengwei Zhong, Yinying Jiang, Quanfeng Liu, Xiaoshuang SunChengwei Zhong, Jiang Yu, Quanfeng Liu, Xiaoshuang Sun, Yinying Jiang
  2023,35(5):615-627 [Abstract(38)]  [View PDF 6.39 M (48)]
  
Red mud-based catalysts for the catalytic removal of typical air pollutants: A review
  Zhiming Liu, Jiawei Chen, Yao WangJiawei Chen, Yao Wang, Zhiming Liu
  2023,35(5):628-640 [Abstract(35)]  [View PDF 6.29 M (48)]
  
Cu/ACF adsorbent modified by non-thermal plasma for simultaneous adsorption–oxidation of H2S and PH3
  Ping Ning, Xinyu Yang, Kai Li, Chi Wang, Fei Wang, Xin Sun, Yixing Ma, Yuan Li, Lei ShiChi Wang, Fei Wang, Kai Li, Lei Shi, Ping Ning, Xin Sun, Xinyu Yang, Yixing Ma, Yuan Li
  2023,35(5):641-651 [Abstract(50)]  [View PDF 9.21 M (54)]
  
FeMo@porous carbon derived from MIL-53(Fe)@MoO3 as excellent heterogeneous electro-Fenton catalyst: Co-catalysis of Mo
  Minghua Zhou, Xuedong Du, Wenyang Fu, Pei Su, Qizhan ZhangMinghua Zhou, Pei Su, Qizhan Zhang, Wenyang Fu, Xuedong Du
  2023,35(5):652-666 [Abstract(35)]  [View PDF 8.79 M (48)]
  
Particulate matter capturing over manganese dioxides with different crystal structures
  Yang Liu, Rui Liu, Huan-Huan Yang, Hao Zhou, Xianliang YiHao Zhou, Huan-Huan Yang, Rui Liu, Xianliang Yi, Yang Liu
  2023,35(5):667-677 [Abstract(39)]  [View PDF 6.90 M (51)]
  
Perfluoroalkyl acid transformation and mitigation by nNiFe-activated carbon nanocomposites in steady-state flow column studies
  Linda S. Lee, Mahsa Modiri-Gharehveran, Younjeong Choi, Jenny E. ZenobioJenny E. Zenobio, Linda S. Lee, Mahsa Modiri-Gharehveran, Younjeong Choi
  2023,35(5):678-687 [Abstract(34)]  [View PDF 3.31 M (48)]
  
Unraveling the skatole biodegradation process in an enrichment consortium using integrated omics and culture-dependent strategies
  Yeqing Sun, Qiao Ma, Nan Meng, Jiancheng Su, Yujie Li, Jiazheng Gu, Yidi Wang, Jingwei Wang, Yuanyuan Qu, Zelong ZhaoJiancheng Su, Jiazheng Gu, Jingwei Wang, Nan Meng, Qiao Ma, Yeqing Sun, Yidi Wang, Yuanyuan Qu, Yujie Li, Zelong Zhao
  2023,35(5):688-699 [Abstract(35)]  [View PDF 2.42 M (48)]
  
Facile synthesis of NiAl2O4/g-C3N4 composite for efficient photocatalytic degradation of tetracycline
  Fu Chen, Huagen Liang, Chenxi Zhu, Anhu Wang, Kannan PalanisamyAnhu Wang, Chenxi Zhu, Fu Chen, Huagen Liang, Kannan Palanisamy
  2023,35(5):700-713 [Abstract(37)]  [View PDF 6.68 M (53)]
  
Seasonal variations of microbial community and antibiotic resistome in a suburb drinking water distribution system in a northern Chinese city
  Shuguang Xie, Yanchu Ke, Wenjun Sun, Zibo Jing, Zhinan ZhaoShuguang Xie, Wenjun Sun, Yanchu Ke, Zhinan Zhao, Zibo Jing
  2023,35(5):714-725 [Abstract(39)]  [View PDF 4.95 M (49)]
  
Reproductive toxicity of enrofloxacin in Caenorhabditis elegans involves oxidative stress-induced cell apoptosis
  Zhengxing Wu, Jiahao Huang, Lizi Liao, Guowei Wang, Zhongkun DuGuowei Wang, Jiahao Huang, Lizi Liao, Zhengxing Wu, Zhongkun Du
  2023,35(5):726-737 [Abstract(40)]  [View PDF 3.83 M (50)]
  
Enhancement of methanogenic activity by micronutrient control: Micronutrient availability in relation to sulfur transport
  Sumaeth Chavadej, Krittiya Pornmai, Sawwalak Itsadanont, Monchupa Lertpattanapong, Kessara Seneesrisakul, Achiraya Jiraprasertwong, Malinee Leethochawalit, Hidetoshi SekiguchiAchiraya Jiraprasertwong, Hidetoshi Sekiguchi, Kessara Seneesrisakul, Krittiya Pornmai, Malinee Leethochawalit, Monchupa Lertpattanapong, Sawwalak Itsadanont, Sumaeth Chavadej
  2023,35(5):738-752 [Abstract(35)]  [View PDF 7.02 M (47)]
  
Formation processes and source contributions of ground‐level ozone in urban and suburban Beijing using the WRF‐CMAQ modelling system
  Fan Meng, Shuxian Zhang, Zhongzhi Zhang, Yang Li, Xiaohui Du, Linglu Qu, Wei Tang, Jun XuFan Meng, Jun Xu, Linglu Qu, Shuxian Zhang, Wei Tang, Xiaohui Du, Yang Li, Zhongzhi Zhang
  2023,35(5):753-766 [Abstract(32)]  [View PDF 9.67 M (51)]
  
Response of soil microbial activities and ammonia oxidation potential to environmental factors in a typical antimony mining area
  Xitao Liu, Aihua Wang, Shujun Liu, Jun Xie, Wei Ouyang, Mengchang He, Chunye LinAihua Wang, Chunye Lin, Jun Xie, Mengchang He, Shujun Liu, Wei Ouyang, Xitao Liu
  2023,35(5):767-779 [Abstract(37)]  [View PDF 3.96 M (47)]
  
Spatial distribution, environmental risks, and sources of potentially toxic elements in soils from a typical abandoned antimony smelting site
  Feng Zhu, Shengguo Xue, Ramon Korna, Jiarong Fan, Wenshun Ke, Wei Lou, Jinting WangFeng Zhu, Jiarong Fan, Jinting Wang, Ramon Korna, Shengguo Xue, Wei Lou, Wenshun Ke
  2023,35(5):780-790 [Abstract(37)]  [View PDF 5.42 M (49)]
  
Influence of microplastics on the photodegradation of perfluorooctane sulfonamide (FOSA)
  Guibin Jiang, Lingyi Meng, Haoting Tian, Jitao Lv, Yawei WangGuibin Jiang, Haoting Tian, Jitao Lv, Lingyi Meng, Yawei Wang
  2023,35(5):791-798 [Abstract(35)]  [View PDF 2.50 M (47)]
  
Kinetics and capacities of non-reactive phosphorus (NRP) sorption to crushed autoclaved aerated concrete (CAAC)
  Xiwu Lu, Shuting Shen, Xiang Li, Zhuofan GengShuting Shen, Xiang Li, Xiwu Lu, Zhuofan Geng
  2023,35(5):799-810 [Abstract(38)]  [View PDF 4.80 M (51)]
  
Enhancement of toluene oxidation performance over La1-xCoO3-δ perovskite by lanthanum non-stoichiometry
  Zhenping Qu, Anlian Zhao, Yewei Ren, Hui WangAnlian Zhao, Hui Wang, Yewei Ren, Zhenping Qu
  2023,35(5):811-823 [Abstract(33)]  [View PDF 6.06 M (45)]
  
Experimental and theoretical investigation on degradation of dimethyl trisulfide by ultraviolet/peroxymonosulfate: Reaction mechanism and influencing factors
  Ruibao Jia, Jianing Sun, Xiaodong Xin, Shaohua Sun, Zhenqi Du, Zhenxing Yao, Mingquan WangJianing Sun, Mingquan Wang, Ruibao Jia, Shaohua Sun, Xiaodong Xin, Zhenqi Du, Zhenxing Yao
  2023,35(5):824-832 [Abstract(35)]  [View PDF 5.27 M (43)]
  
Solid-phase extraction and separation of indium with P2O4-UiO-66-MOFs (di-2-ethylhexyl phosphoric acid-UiO-66-metal-organic frameworks)
  Minglai Fu, Wan-Yi Zeng, Minzhong HuangMinglai Fu, Minzhong Huang, Wan-Yi Zeng
  2023,35(5):833-843 [Abstract(37)]  [View PDF 6.23 M (42)]
  
Catalytic destruction of chlorobenzene over K-OMS-2: Inhibition of high toxic byproducts via phosphate modification
  Zhongbiao Wu, Yunpeng Long, Jiajia Liu, Meiling Chen, Renna Li, Xiaole WengJiajia Liu, Meiling Chen, Renna Li, Xiaole Weng, Yunpeng Long, Zhongbiao Wu
  2023,35(5):844-854 [Abstract(37)]  [View PDF 6.97 M (44)]
  
Fabrication porous adsorbents templated from aqueous foams using astragalus membranaceus and attapulgite as stabilizer for efficient removal of cationic dyes
  Aiqin Wang, Fangzhi Duan, Yongfeng Zhu, Yushen Lu, Jiang XuAiqin Wang, Fangzhi Duan, Jiang Xu, Yongfeng Zhu, Yushen Lu
  2023,35(5):855-865 [Abstract(34)]  [View PDF 11.33 M (53)]
  
Screening ionic liquids for efficiently extracting perfluoroalkyl chemicals (PFACs) from wastewater
  John C. Crittenden, Kaihang Zhang, David Kujawski, Chris Spurrell, Bing WangBing Wang, Chris Spurrell, David Kujawski, John C. Crittenden, Kaihang Zhang
  2023,35(5):866-874 [Abstract(38)]  [View PDF 3.45 M (81)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3