Volume 130,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Characteristics and health risks of population exposure to phthalates via the use of face towels
  Jiamin Pan, Na Zheng, Qirui An, Siyu Sun, Sujing Wang, Wenhui Zhang, Xiaoqian Li, Yining Ji, Yunyang Li, Zimeng Li
  2023,35(8):1-13 [Abstract(234)]  [View PDF 3.08 M (161)]
  
Aggregation and stability of selenium nanoparticles: Complex roles of surface coating, electrolytes and natural organic matter
  Hao Liu, Jingfu Liu, Rui Yang, Sujuan Yu, Wenjing Zhou
  2023,35(8):14-23 [Abstract(1013)]  [View PDF 7.06 M (146)]
  
Effects of antibiotics on corncob supported solid-phase denitrification: Denitrification and antibiotics removal performance, mechanism, and antibiotic resistance genes
  Congyu Li, Guokai Yan, Haiyan Wang, Huan Wang, Weiyang Dong, Yang Chang, Yanjie Zhang, Yu Ling
  2023,35(8):24-36 [Abstract(1461)]  [View PDF 9.12 M (202)]
  
Influence of circulation types on temporal and spatial variations of ozone in Beijing
  Di He, Guiqian Tang, Jin Wu, Lin Qiao, Tingting Han, Xiangxue Liu, Xiaomei Yin, Xiaowan Zhu, Yajun Xiong, Zhiqiang Ma, Ziming Li
  2023,35(8):37-51 [Abstract(147)]  [View PDF 9.90 M (112)]
  
Influence of dissolved organic carbon on multimedia distribution and toxicity of fipronil and its transformation products in lotic waterways
  Fen Liu, Hao Hu, Huizhen Li, Jing You, Weizong Li
  2023,35(8):52-64 [Abstract(158)]  [View PDF 1.79 M (116)]
  
Heterogeneous reaction of NO2 with feldspar, three clay minerals and Arizona Test Dust
  Chao Peng, Chengpeng Huang, Fu Wang, Hongli Wang, Lan Luo, Lanxiadi Chen, Mingjin Tang, Wenjun Gu, Xiaohong Jia, Xinming Wang
  2023,35(8):65-74 [Abstract(138)]  [View PDF 3.62 M (124)]
  
Regional joint PM2.5-O3 control policy benefits further air quality improvement and human health protection in Beijing-Tianjin-Hebei and its surrounding areas
  Aifang Gao, Hongliang Zhang, Junyi Wang, Peng Wang, Shaorong Li, Weifeng Zhao, Yuehua Liu
  2023,35(8):75-84 [Abstract(147)]  [View PDF 4.69 M (122)]
  
The potential of 3D printing in facilitating carbon neutrality
  Dayi Ling, Dingyi Wang, Guibin Jiang, Ligang Hu, Tingting Zhang, Xudong Guo
  2023,35(8):85-91 [Abstract(142)]  [View PDF 1.22 M (117)]
  
Copper-uptake mediated by an ecofriendly zwitterionic ionic liquid: A new challenge for a cleaner bioeconomy
  Albert Nguyen Van Nhien, Anthony Verdin, Caroline Hadad, Catherine Sarazin, Christine Cézard, Christophe Waterlot, David Lesur, Dominique Courcot, Eric Husson, Marie E. Vuillemin, Sylvain Laclef
  2023,35(8):92-101 [Abstract(152)]  [View PDF 1.27 M (110)]
  
Atmospheric gaseous aromatic hydrocarbons in eastern China based on mobile measurements: Spatial distribution, secondary formation potential and source apportionment
  Cheng Huang, Guofa Ren, Hongli Wang, Jing An, Liang Zhu, Lingling Yuan, Shengao Jing, Wen Tan, Yaqin Gao, Yiqun Lu, Yu Shang
  2023,35(8):102-113 [Abstract(131)]  [View PDF 10.57 M (107)]
  
A supplementary assessment system of AQI-V for comprehensive management and control of air quality in chemical industrial parks
  Chengzhi Wu, Deji Jing, Dongping Sheng, Jianmeng Chen, Jingkai Zhao, Nana Cheng, Qiaoli Wang, Sujing Li, Wei Li, Xingnong Cai
  2023,35(8):114-125 [Abstract(135)]  [View PDF 8.18 M (125)]
  
Temporal-spatial dynamic characteristics of vehicle emissions on intercity roads in Guangdong Province based on vehicle identity detection data
  Hui Ding, Shenhua Miao, Tong Chen, Yonghong Liu, Yongming Zhao
  2023,35(8):126-138 [Abstract(164)]  [View PDF 9.67 M (107)]
  
An efficient method to enhance recovery and detection of SARS-CoV-2 RNA in wastewater
  Lilly Pang, Steve E. Hrudey, Teresa Kumblathan, X. Chris Le, Xing-Fang Li, Yanming Liu, Yuanyuan Qiu
  2023,35(8):139-148 [Abstract(148)]  [View PDF 2.74 M (109)]
  
Cadmium induced a non-coding RNA microRNA535 mediates Cd accumulation in rice
  Erkui Yue, Fuxi Rong, Haifeng Qian, Songlin Ruan, Tao Lu, Zhen Liu
  2023,35(8):149-162 [Abstract(144)]  [View PDF 6.76 M (149)]
  
Chemical characterization of volatile organic compounds (VOCs) emitted from multiple cooking cuisines and purification efficiency assessments
  Bobo Wu, Guohao Li, Hanyu Zhang, Huahua Bai, Qi Zhou, Xianbao Shen, Xin Li, Xinyue Cao, Xuejun Wang, Xuewei Hao, Zhiliang Yao
  2023,35(8):163-173 [Abstract(128)]  [View PDF 2.49 M (114)]
  
Enhanced removal of sulfonamide antibiotics from water by phosphogypsum modified biochar composite
  Bing Wang, Miao Chen, Ning Cheng, Qianwei Feng, Shengsen Wang, Xinqing Lee, Xueyang Zhang, Zonghong Jiang
  2023,35(8):174-186 [Abstract(1150)]  [View PDF 6.85 M (158)]
  
The effect of extracellular polymeric substances (EPS) of iron-oxidizing bacteria (Ochrobactrum EEELCW01) on mineral transformation and arsenic (As) fate
  Chuan Wu, Hongren Chen, Qihou Li, Shengguo Xue, Waichin Li, Yueru Chen, Ziyan Qian
  2023,35(8):187-196 [Abstract(145)]  [View PDF 4.82 M (112)]
  
Mn-MOF derived manganese sulfide as peroxymonosulfate activator for levofloxacin degradation: An electron-transfer dominated and radical/nonradical coupling process
  Congyu Cheng, Guangli Xiu, Lei Zhou, Qi Yu, Qilong Jia, Shuai Li, Wei Zhang, Xiaolin Han
  2023,35(8):197-211 [Abstract(970)]  [View PDF 9.67 M (126)]
  
Combining biological denitrification and electricity generation in methane-powered microbial fuel cells
  Christopher Rensing, Eryi Zhang, Lin Yang, Linpeng Yu, Shiqi Liu, Shungui Zhou
  2023,35(8):212-222 [Abstract(162)]  [View PDF 5.19 M (107)]
  
Simultaneous degradation of sulfadiazine and dissolved organic matter based on low‐impact development facilities
  Chenling Yan, Donghai Yuan, Linxiao Zhai, Siyu Xiong, Yanqi Cui, Yingying Kou
  2023,35(8):223-233 [Abstract(155)]  [View PDF 4.93 M (114)]
  
Erratum to previously published articles
  2023,35(8):234 [Abstract(1060)]  [View PDF 398.03 K (133)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3