Volume 131,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Amino acids as indicators of seasonal variations in organic matter degradation in surface sediments from a shallow lake
  Baoqing Shan, Wenqiang Zhang, Yan Wen
  2023,35(9):1-10 [Abstract(26)]  [View PDF 6.41 M (9)]
  
Particle number size distributions and formation and growth rates of different new particle formation types of a megacity in China
  Dong Chen, Lei Zhang, Liang Dai, Rongrong Wu, Yu Zhao
  2023,35(9):11-25 [Abstract(33)]  [View PDF 11.31 M (11)]
  
The impact of China's high-speed rail investment on regional economy and air pollution emissions
  Jianmin Ma, Jianying Hu, Junfeng Liu, Qiong Yang, Shu Tao, Xilong Wang, Xiurong Hu, Xuejun Wang, Yi Wan, Ying Liu, Yuqing Wang, Zhaobin Zhang
  2023,35(9):26-36 [Abstract(38)]  [View PDF 6.11 M (16)]
  
Full-scale application and performance of a new multi-self-reflow decentralized Wastewater treatment device: Impact of hydraulic and pollutant loads
  Wei Li, Xiang Li, Yi Guo, Yong Huang, Yuqing Li
  2023,35(9):37-47 [Abstract(48)]  [View PDF 2.15 M (14)]
  
Toxic effects of three perfluorinated or polyfluorinated compounds (PFCs) on two strains of freshwater algae: Implications for ecological risk assessments
  Jue Li, Liangliang Zhang, Nan Zheng, Xianglin Liu, Xiangrong Wang, Xiaowei Zheng, Yanyao Li, Zeming Wang, Zhengqiu Fan
  2023,35(9):48-58 [Abstract(27)]  [View PDF 5.88 M (15)]
  
PM2.5-bound polyhalogenated carbazoles (PHCZs) in urban Beijing, China: Occurrence and the source implication
  Chu Wang, Dawei Lu, Hao Xian, Huili Lu, Peijie Zuo, Qinghua Zhang, Ruiqiang Yang, Yin Dong, Yingming Li, Zengwei Li, Zhiguo Pei
  2023,35(9):59-67 [Abstract(29)]  [View PDF 2.76 M (20)]
  
Alleviating eutrophication by reducing the abundance of Cyanophyta due to dissolved inorganic carbon fertilization: Insights from Erhai Lake, China
  Chaowei Lai, Fan Xia, Haibo He, Hailong Sun, Qian Bao, Qingchun Yu, Xing Liu, Xuejun He, Yongqiang Han, Zaihua Liu, Zhen Ma
  2023,35(9):68-83 [Abstract(40)]  [View PDF 11.87 M (14)]
  
Concentrations and light absorption properties of PM2.5 organic and black carbon based on online measurements in Lanzhou, China
  Chaoliu Li, Lekhendra Tripathee, Pengfei Chen, Qinyi Gan, Shichang Kang, Xianlei Yuan, Xiaoxiang Wang, Yajun Liu, Ye Yu
  2023,35(9):84-95 [Abstract(26)]  [View PDF 4.31 M (11)]
  
Effects of combined antibiotics on nitrification, bacteria and antibiotic resistance genes in activated sludge: Insights from legacy effect of antibiotics
  Jun-Ru Zhao, Xiao-Yan Fan, Xing Li, Yu-Xi Gao, Zhong-Xing Zhang
  2023,35(9):96-110 [Abstract(27)]  [View PDF 17.63 M (12)]
  
Novel biomonitoring method for determining five classes of legacy and alternative flame retardants in human serum samples
  Chuxuan Zhao, Gaoxin Zhang, Guibin Jiang, Lingling Meng, Liyuan Zhang, Mei Liu, Qinghua Zhang, Xiaolin Guan, Yingming Li
  2023,35(9):111-122 [Abstract(31)]  [View PDF 10.20 M (12)]
  
Novel Ag-bridged dual Z-scheme g-C3N4/BiOI/AgI plasmonic heterojunction: Exceptional photocatalytic activity towards tetracycline and the mechanism insight
  Guiying Li, Guodong Dai, Junxia Zheng, Kailin Wu, Liang Ma, Lihua Zhou, Qingping Chen, Taicheng An, Wanjun Wang, Wenxia Wang, Zhen Li
  2023,35(9):123-140 [Abstract(32)]  [View PDF 20.28 M (11)]
  
Blockage of ATPase-mediated energy supply inducing metabolic disturbances in algal cells under silver nanoparticles stress
  Fei Ge, Jingfu Liu, Mi Chen, Na Liu, Qiting Xie, Ruohua Qu
  2023,35(9):141-150 [Abstract(33)]  [View PDF 3.31 M (15)]
  
Cerium-modified amorphous manganese oxides for efficient catalytic removal of ozone
  Aijie Wang, Chong Han, Hong Zhao, Qiuyan Zhang, Yu Wu
  2023,35(9):151-161 [Abstract(27)]  [View PDF 6.83 M (14)]
  
Dual active sites over Cu-ZnO-ZrO2 catalysts for carbon dioxide hydrogenation to methanol
  Guojun Lan, Huazhang Liu, Xiaolong Wang, Xiucheng Sun, Yanjiang Wang, Yifei Jin, Ying Li, Yiyang Qiu, Zaizhe Cheng
  2023,35(9):162-172 [Abstract(30)]  [View PDF 5.37 M (11)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3